Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nätverksbaserad kunskapsutveckling om sociala aspekter av åldrandet

Kontaktperson: Mats Högström
Ansvarig: Irena Dychawy Rosner
Medarbetare: Annelie Björkhagen Turesson
Samarbetspartner: FOU Malmö Stad
Finansiär: MAH, pedagogiska medel
Tidsram: 2015-02-01 -- 2016-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete, Social utsatthet och socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/Halsa-och-samhalle-startsida/Institutioner/Institutionen-for-socialt-arbete1/Forskning/Forskningsplattformen-Social-utsatthet-och-socialt-arbete/Forskning/

Personer som är 80 år eller äldre uppgår till cirka en halv miljon svenskar och man räknar med att antalet äldre de närmaste decennier kommer att öka. Generellet verkar äldre personer idag må bättre och uppfattar sitt allmänna hälsotillstånd som gott men i takt med att vi lever längre görs insatser inte minst på lokal nivå, för bättre hälsa och livsvillkor bland äldre.

Det aktuella projektet bygger på fördjupad samverkan mellan studenter, professionella inom äldreområdet och brukare. Projektets syfte är att utveckla innovationspartnerskap och sociala interventioner för aktivt och hälsosamt åldrande. Utforskningsfrågor initieras utifrån aktivt deltagande i kunskapsproduktionen där alla medverkande är samskapande aktörer.

Innehållet i genomförandet fokuserar på etiska och samhälleliga värdegrundsfrågor inom äldreområdet såsom värdigt åldrande, bemötande och livskvalité. Socialpedagogisk förnyelse förväntas utifrån en öppen och kreativ lärmiljö i form av nätverk, delaktighet och samverkan för att skapa ömsesidig nytta för den enskilde studenten, och de berörda i verksamheter för äldre. De teoretiska utgångspunkterna bygger på nätverksarbete, hälsofrämjande arbete och lokalt förankrat kunskapsproduktion. Fundamenten utgörs av mentorområden som tillsammans med studenterna och lärare formar så kallade ”Communities of practice”.

Description in English

In Sweden, people that are 80 years of age and older amount to approximately half a million, and that number are believed to increase over the next few decades. In general, older people today seem to have a higher level of well-being, seem healthier, and they perceive their general state of health as such. However, concurrently with our living longer more efforts are being made to improve health and living conditions for the elderly, especially at a local level.

The current project is based on profound collaboration between students, professionals in the field of elderly social care and older people. The objective of the project is to develop innovative partnerships and social interventions for a more active and healthier aging. Exploratory queries are derived through active participation in the knowledge production where all the stakeholders involved are co-creating participants.

The substance and purpose of the realization of this project focus on ethical and societal issues of common principals of eldercare care such as aging with dignity, reception and quality of life. Socio-pedagogical innovation is expected here due to an open and creative learning environment pertaining to social networks, participation and collaboration to create mutually beneficial platforms for the individual student as well as for those involved in elderly social care areas. The theoretical take-off points are based on social networking, health promoting work as well as locally approved and supported knowledge production. The foundation is made up by teachers and practitioners who in fellowship with the students form so called “Communities of Practice”.

Senast uppdaterad av Magnus Jando