Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Närsjukvård- professioner i samverkan

Kontaktperson: Margareta Rämgård
Ansvarig: Margareta Rämgård
Medarbetare: Kerstin Blomqvist och Pia Peterson Kristianstad högskola
Samarbetspartner: Kommunförbundet Skåne, Region Skåne
Finansiär: Socialstyrelsen, Kommunförbundet Skåne
Tidsram: 2010-01-01 -- 2013-02-28
Forskningscentrum: Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Medicin

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tillsammans med Centrum för arbetslivsforskning (CTA), vid Malmö Högskola tagit initiativ till en forskningsplattform som berör närsjukvården i Skåne. Forskningen syftar specifikt till att bygga samverkan kring deltagarorienterade forskningsmetoder och professionssamverkan. Forskningsplattformen syftar vidare till att öka samverkan över kulturgränser och professionsgränser i närsjukvården. Detta sker bland annat i professionsövergripande studier med syfte att skapa helhetssyn och samverkan inom äldreomsorgen, genom att studera hur samarbetet mellan olika professioner kommer till uttryck inom närsjukvården. Det berör hur de olika personalgrupperna ser på sin egen funktion i relation till andra inblandade samt hur de beskriver bra och välfungerande samarbeten och bristen på densamma. En ytterligare avsikt är att på längre sikt låta resultatet påverka utbildningarnas innehåll.

I ett första projekt har berört de kommunala teamens samarbete i hemsjukvården. Professioner i samverkan (Rämgård 2010). Kommunerna arbetar vidare med att implementera case metoden som använts i projektet i sin egen verksamhet. En utbildningsinsats har ägt rum i Malmö, Centrum stadsdel där personalen nu försöker arbeta med dialogsamtal och den nya metoden i sin verksamhet. Resultaten från dessa studier är förankrade hos Socialstyrelsen.

I nästa skede 2011 utvidgades studierna till att gälla hela vårdkedjan. Förutom CTA, Malmö Högskola har ytterligare en högskola i regionen (Högskolan i Kristianstad) knutits till denna studie. Det projektet berör långsiktig vårdplanering i samverkan (VOPS) mellan olika professioner i vårdkedjan. Projektet är upplagt som ett utvecklingsarbete och ett forskningsprojekt. I projektet deltar de kommunala vårdteamen, primärvårdsläkare samt överläkare på sjukhuset. Dessa har som uppgift att forma ett gemensamt VOPS-dokument som kan följa personen i primär- och sjukhusvård såväl som i det egna hemmet. Forskarna följer processen i grupperna och resultatet påvisar att en god vårdplanering i det egna hemmet förutsätter en vårdplanering i grupp där flera professioner deltar tillsammans med vårdtagare och närstående. Genom gruppens dialog och reflektion i en mer grupporienterad vårdplanering så överbryggas olika synsätt mellan professionerna vilket resulterar i en personcentrerad vård som tar hänsyn till vårdtagarens egna preferenser och önskningar.

*En fortsatt diskussion pågår med forskningsansökningar tillsammans med Ekonomihögskolan Lund och kommunala praktiker om en forskningsansökan runt rumslig organisering.

Description in English

The Scanian municipal association and the Region of Scania, together with the Center for Work Life Research (CTA) at Malmö University initiated a research platform involving local health services in Scania. The research is aimed specifically at building collaboration on participatory research methods and professional collaboration. Research platform also aims to increase collaboration across cultural boundaries and professional boundaries in local health services. This is done in professional comprehensive studies to create person-centred care for the elderly, by studying how the cooperation between different professions are expressed in the local health services. It concerns how different professions view their own role in relation to the others involved and how they describe good and effective cooperation and lack of same. The first project involve municipal teams cooperation in community home care. Professions in collaboration (Rämgård 2010).  The researcher has been project leader for the platforms 2 projects.

In the next stage of 2011 expanded studies geographically and involved more professional groups. In addition to Malmö University another university in the region (University of Kristianstad) was attached to the platform. This project concerns the long-term care planning in collaboration (VOPS) between different professions in the health care chain. The project is designed as a development and a research project. The project involves the municipal health teams, primary care physicians and physician at the hospital. These have the task of shaping a common VOPS document that can follow the person in primary and hospital care as well as in the home. Scientists follow the process in the groups and the results indicate that an organised dialogue and reflection in a more team-oriented care planning results in a person-centered care that takes into account the patient's own preferences and desires.

A further discussion are ongoing with research applications along with the School of Economics Lund University, CTA and municipal practitioners on a research application around spatial organization.

Senast uppdaterad av Magnus Jando