Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Narrationer i forskningskommunikation: om berättelsen som akademiskt argument

Kontaktperson: Cecilia Olsson Jers och luceol
Ansvarig: Cecilia Olsson Jers
Finansiär: Crafoordska stiftelsen
Tidsram: 2014-12-01 -- 2015-09-01
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle, Kultur-språk-medier
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap

I detta projekt står forskningskommunikation i fokus. Närmare bestämt den forskningskommunikation som ker mot det omgivande samhället, den delen av forskningskommunikation som ibland kallas för populärvetenskaplig forskningskommunikation. Mer specifikt kommer projektet att undersöka hur narrationer byggs upp i muntliga situationer. Narrationen i sin tur kommer att analyserar för att kunna avgöra på vilket sätt det fungerar som ett argument. Materialet utgörs av transkriptioner av muntliga populärvetenskapliga framställningar i olika retoriska situationer. De slutsatser som kommer att dras utifrån analysen kommer att problematiseras och diskuteras utifrån det retoriska begreppet mottagarmedvetenhet.

Populärvetenskaplig forskningskommunikation handlar inte bara om att informera om forskningsresultat utan det handlar också om att utveckla kunskap och skapa intresse hos åhörare att vilja veta mer. Det sammanfaller med den del av berättelsen som syftar att vara meningsbärande på ett djupare plan än bara det rationella och informerande (se t.ex. Farber & Sherry 1990; Hellspong 2000). Berättelsen gör det lättare för oss att framföra argument indirekt eftersom den ofta har ett egenvärde där underförståddheten och metaforer blir viktig för hur lyssnaren mottar och förstår budskapet (jfr Sigrell 2001; Cameron 2003). För att vara framgångsrik i populärvetenskaplig forskningskommunikation, såväl som i övrig kommunikation, gäller det för den som presenterar att kunna se budskapet man vill förmedla utifrån lyssnarens horisont, att vara mottagarmedveten (jfr t.ex. Jørgensen, Koch & Rørbech 2011). Ofta räcker det inte med att uttrycka sakliga argument för att åstadkomma en förståelse och en reaktion hos lyssnarna. Berättelsen kan hjälpa att göra något svårtillgängligt tillgängligt och öppna upp för förståelse på djupet (jfr Farber & Sherry 1990; Felski 2008).

Projektet sätter strålkastaren på den populärvetenskapliga forskningskommunikationen, en kommunikationskanal som styr många av samhällets starkaste krafter såsom politiker, näringslivsledare och konsumenter. De förväntade resultaten är att genom argumentationsanalyser av autentiskt material skapa förståelse och kunskap om narrationens betydelse i den kommunikationsutmaning varje forskare står inför när de ska formulera sig och argumentera trovärdigt för olika grupper i omvärlden.

 

 

 

 

Description in English

This research project, Narratives in research communication: the story as an academic argument focus on research communication. Specifically, the research communication effected for laymen. The project aims to visible and explore the narratives of scientific argument. The material consists of oral popular science presentations in various rhetorical situations. The conclusions will be problematized and discussed based on the receiver awareness.

Senast uppdaterad av Magnus Jando