Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

MuPiS - mutans prediktion i Skåne

Kontaktperson: Marie Louise L Wallengren
Ansvarig: Marie Louise L Wallengren
Medarbetare: Kristina Hamberg, Helene Frid, Eva Olofsson, Dan Ericson och Elisabeth Thornqvist
Samarbetspartner: DiPiS-enheten, ansvarig Åke Lernmark CRC, Malmö
Finansiär: Craaford, Patentmedelsfonden, Tandläkarförbundet
Tidsram: 2008-01-01 -- 2012-12-31
Forskningsprofil: Oral hälsa
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi

MuPiS - mutans prediktion i Skåne - ett projekt om arvets betydelse för utveckling av karies hos barn

Karies är en multifaktoriell sjukdom där många yttre faktorer är välkända såsom kost, munhygien och salivegenskaper, men de ger inte full förklaring till varför vissa barn får karies och andra inte.  Det behövs idag ökad kunskap också om inre faktorer, såsom den genetiska. Först när man har kännedom om samtliga faktorer som påverkar utvecklingen av karies, kan barn med hög kariesrisk identifieras och rätt profylaktiska åtgärder sättas in och barnen kan då också behandlas på bästa effektiva omhändertagandenivå.
I det här projektet studeras om det genetiska i form av Human Leukocyte Antigens (HLA) komplexet, som styr immunförsvaret hos individen, har betydelse för kolonisationen av olika mutansstreptokocker (MS) i munhålan och därmed kariesjukdomen. Tidigare studier har visat att det kan vara så. Mutansstreptokocker är en vanligt förekommande bakterie i munhålan som har stor betydelse i kariesprocessen.  HLA komplexet är starkt kopplat till många av våra vanligaste folksjukdomar, även dessa multifaktoriella, såsom diabetes, MS, RA m fl.

MuPiS är ett omfattande projekt, där många kariesrelaterade faktorer, med tonvikten på den genetiska faktorn, studeras tillsammans, för att få en så fullständig kariologisk bild som möjligt. Totalt har 909 barn/föräldrar med olika HLA-typer tackat ja till att delta i studien, där det ställs kariesdiagnos, analyseras MS i saliven, samt barnens immunoglobulin A (IgA) reaktioner i saliven mot olika MS. Det är även planerat att göra kariesriskbedömning, samt genotypning av såväl barnens, som mammornas MS. Genotypningen görs för att studera överföring av MS från mamma till barn. I MuPiS finns möjligheten att med ett stort material som underlag besvara frågeställningen: Vilken roll spelar mamman som smittkälla av MS? Påverkar individernas HLA-profil överföringen? Tidigare forskning på Tandvårdshögskolan i Malmö har visat att mammor i större utsträckning än pappor verkar vara smittkällor av MS till sina barn.
Projektet är del av en större studie, Diabetes Prediktion i Skåne (DiPiS), där nyfödda, samt deras mammor, har HLA typats och därefter följs upp avseende diabetes incidens. Materialet är unikt då vi har tillgång till ett stort antal HLA typade barn. Genom DiPiS finns också tillgång till viktig information vad gäller psykosociala faktorer, infektioner, vaccinationer mm, vilket ger en värdefull helhetsbild av barnen. Även tvillingstudier kan bli aktuellt inom projektets ram.

Nedan beskrivs kort upplägget av MuPiS, som består av flera delstudier:

Del 1.
I Sverige kallas alla tre åringar till sin första undersökning på tandklinik och i samband med detta besök görs en kariesundersökning. I den här delen av studien analyseras barnens kariesdiagnos tillsammans med deras HLA-profil för att undersöka ett möjligt samband mellan kariesdiagnos och HLA-profil. Beroende på barnens ålder vid projektstart följs barnens kariesdata upp under de påföljande 2-4 åren.
Del 2.
I den andra delen av studien, när barnen är c:a 5-7 år gamla tas saliv- och plackprov på barnen. Proven analyseras avseende förekomst och typ av MS. Resultaten utvärderas i relation till barnets HLA-profil.
Del 3.
Syftet med del 3 är att studera IgA aktiviteten i barnets saliv till olika MS samt till viktiga ytantigen hos MS och utvärdera i förhållande till HLA-profilen.
Del 4.
I delstudie 2 tas även ett saliv- och plackprov på c:a 200 av barnens mammor. Genotypning av barnets och mammans MS planeras för att undersöka förekomsten av gemensamma MS genotyper. Syftet är att undersöka om barnen har förvärvat MS från mamman och om HLA-profilen i så fall har betydelse för överföringen av MS.
Del 5.
Olika psykosociala faktorer, infektioner, amningsfrekvens mm som vi får ta del av genom årliga enkäter i DiPiS-studien, studeras i relation till barnens kariesdiagnoser och HLA.
Del 6.
I den senare delen av studien är avsikten att följa upp barnets kariessituation, dvs. ta del av rapporterad kariesdiagnos från barnets ordinarie tandundersökningar på ”hemma” kliniken, fram till barnet är 15 år.

MuPiS, som startade hösten 2007, sker i samarbete med forskare på Tandvårdshögskolan i Malmö, samt med diabetesenheten på CRC, SUS och ett 100-tal tandvårdskliniker i hela Skåne.

Description in English

The overall aim of this project, including 909 children, is to study the genetic contribution to dental decay in terms of the Human leukocyte antigen (HLA) profile of the host and a possible relationship between caries incidence, colonization of mutans streptococci (MS) and salivary immunoglobulin A (IgA) activity to important antigens of MS.
In previous studies, performed in limited study groups, an association between HLA-DR4 and high numbers of MS in the individual, as well as weaker IgA response to MS compared to individuals expressing other HLA-profils, was found.
The project, named MuPiS, (Mutans Prediction in Skane), is a part of a larger study, DiPiS, (Diabetic Prediction in Skane), where almost all newborns in Skane, Sweden, from September 2000-September 2004, as well as their mothers, have been HLA typed and followed for diabetes incidence.

MuPiS briefly:
1. When the children have their dental check-up at 3-4years of age, identify those children who have developed caries, as well as a caries-free control group, and analyse the caries-data in relation to the known HLA profile. There will also be a two till four year follow-up of the children’s caries status.
2. When the children are about 5 till 7 year old, paraffin-stimulated saliva is collected and analyzed for MS in saliva. These results will then be studied in relation to the host HLA profile. At the same time saliva will be collected from about 200 mothers.
3. The purpose of the third phase is to study the salivary IgA reactions to different oral streptococci in relation to the host´s HLA profile.
4. Caries is considered a transmissible disease, induced by MS. Many studies indicate maternal transfer of MS, but it is not known why some children acquire MS from their mother and some don’t. The aim of part four is to investigate if the HLA-profile is involved in the transmission process.
5. Data from the DiPiS study regarding dietary habits, breast feeding, socio-economics, vaccination, medication etc. will be analyzed in relation to our findings and HLA.
6. New caries data from the clinic will be obtained untill the children are 15 years old.

Within the project additional studies will be performed, studies that will complement MuPiS in an exhaustive project regarding the genetics, colonization of MS and caries.

Senast uppdaterad av Magnus Jando