Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Motorik och skolresultat; en longitudinell interventionsstudie om effekter av utökad idrottsundervisning

Kontaktperson: Ingegerd Ericsson
Ansvarig: Ingegerd Ericsson
Medarbetare: Magnus Karlsson
Samarbetspartner: Bunkefloprojektet
Finansiär: Centrum för Idrottsforskning CIF
Tidsram: 2011-01-01 -- 2011-12-31
Forskningsprofil: Idrott i förändring
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap
Hemsida: http://www.bunkeflomodellen.com/

Projektet avser bidra med kunskap inom området motorik, idrottsundervisning och skolresultat. Undersökningen är en longitudinell studie av en intervention med utökad idrott- och hälsa-undervisning till fem lektioner per vecka samt vid behov extra motorikträning ytterligare en lektion per vecka.

Tidigare redovisade resultat kring motorik och skolprestationer i ”Bunkefloprojektet- en hälsofrämjande livsstil” följs upp. Två elevgrupper, en interventionsgrupp (n=152) och en kontrollgrupp (n=97), följs under grundskolans 9 skolår. Den övergripande frågeställningen är: Hur klarar elever som fått medveten motorisk träning och daglig idrott och hälsa-undervisning grundskolans mål jämfört med elever som haft skolans ordinarie idrottsundervisning två lektioner per vecka?

Vidare undersöks eventuella skillnader mellan grupperna när det gäller flickors och pojkars motorik samt betyg i olika ämnen. Studien innebär en unik möjlighet att följa upp projektets tidigare resultat från åk två och 3 genom att det är en totalundersökning; alla skolans elever, med endast marginellt bortfall, i 3 årskullar är inkluderade i undersökningen (n= 249).

Specifik målsättning är att undersöka i vilken utsträckning elever som haft utökad idrott och hälsa-undervisning uppnår grundskolans mål jämfört med elever som haft skolans ordinarie idrottsundervisning två lektioner per vecka. Följande frågeställningar är utgångspunkter:
1. Hur ser relationer ut mellan flickors och pojkars motoriska förmåga och betyg i olika skolämnen?
2a. Vilka slutbetyg får elever, som haft utökad idrott och hälsa-undervisning, i följande skolämnen: idrott och hälsa, svenska, matematik och engelska, jämfört med elever som haft skolans ordinarie undervisning?
2b. I vilken utsträckning uppnår elever som haft utökad idrott och hälsa-undervisning grundskolans mål, dvs. godkänt i svenska, matematik och engelska, jämfört med elever som haft skolans ordinarie idrottsundervisning två lektioner per vecka?

Description in English

Effects of increased Physical activity and Motor training on Motor skills and School Results: A Longitudinal Intervention Study in School from Years 1 to 9 in Sweden

The aim is to study effects of an extension of the Swedish school subject Physical Education and Health (PEH) on motor skills and school achievements. An intervention group (n=152) had physical activity and motor training one lesson every school day and also when needed one extra lesson of motor training per week. A control group (n=97) had the school’s ordinary PEH two lessons per week.

Earlier results from school year two in the same groups showed positive effects on motor skills and school results in Swedish and Mathematics. The aim in this following up study is to examine whether the intervention had affected the extent to which pupils reached the goals in compulsory school, i.e. qualified to Upper Secondary School.

The method was hypothetic-deductive and had three hypotheses:
1. Pupil’s motor skills will improve with extended PEH and extra motor training in school.
2. There are significant correlations between motor skills and achievements in the school subjects PEH, Swedish, English, and Mathematics school year nine.
3. With extended PEH and extra motor training in school pupils will reach the goals of compulsory school, i.e. qualify to upper secondary school, to a larger extent than pupils who have the school´s ordinary PEH two lessons per week.
Motor skill observations with the MUGI observation checklist were carried out group wise school year one, two, three, and nine. School marks in PEH, Swedish, English and Mathematics were collected school year nine.

Senast uppdaterad av Magnus Jando