Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Mot ett hållbart energisystem: Fyra förändringsmodeller

Kontaktperson: Kjell Mårtensson
Ansvarig: Kjell Mårtensson
Medarbetare: Karin Westerberg, Malmö Högskola, Erik Ling och SLU Uppsala
Samarbetspartner: SLU, Uppsala och SLU Alnarp
Finansiär: Delegationen för energiförsörjningen i Sydsverige (DESS)
Tidsram: 2001-01-01 -- 2002-12-31
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Samhällsvetenskap
Hemsida: http://dspace.mah.se/handle/2043/9981

Målet med projektet har varit att i vid mening utveckla effektiva metoder för
att styra och leda förändrings- och omställningsarbetet av energisystemet i
södra Sverige.

 

Syftet med projektet var att undersöka möjligheterna att utveckla styrmetoder för ett hållbart energisystem genom att:

a)     studera förändringsprocesser inom olika delar av energisystemet i syfte att identifiera olika former av förändringsstrategier,

b)      beskriva de drivkrafter, hinder och möjligheter som synliggörs i dessa processer,

c)      diskutera och utveckla metoder för ledning och styrning av förändringsprocesser

 

Projektarbetet har skett i nära samverkan med Ängelholms, Laholms och
Växjö kommuner. Fyra förändringsprocesser har studerats. I de tre första har
de kommunala energibolagen spelat en viktig roll. Den fjärde
förändringsprocessen utgår från ett konsument- och medborgarperspektiv
(Hjärnarp, Ängelholms kommun)

 

Projektet har också resulterat i en artikel publicerad år 2007 i Energy Policy av Kjell Mårtensson och Karin Westerberg, ”How to transform local energy systems toward bioenergy? Three strategy models for transformation”

Description in English

The public sector in Sweden has charged its institutional structures with a new goal for societal development under the rubric "The Sustainable Sweden". This has been the result of international agreements that Sweden has entered into and domestic debates concerning the need for a sustainable development. The interaction between the public sector and the development of the energy system has entered a new phase. At the same time market reorientation has radically changed the public sector's possibilities to directly control the implementation of the sustainability goals in the energy system. Influence through ownership and the direct political control that this entailed has more or less been voluntarily phased out during recent years by governmental and municipal organizations. The desire for a change towards sustainable development has, however, meant that the public sector needs new ways to initiate, push for or support processes of change within the energy system in its new, multifaceted shape.

 

Therefore in this study we focus on the energy sector and the possibilities to development steering methods for a sustainable energy system by:

  • Studying processes of change in different parts of the energy system with the purpose of identifying different forms for strategic change,
  • Describing the pressures, barriers and possibilities which are made visible in these processes,
  • Discussing and developing methods for managing and steering the processes of change.

In the understanding and analysis of change processes we use three types of strategy: strategy as plan, strategy as pattern and strategy as perspective (Mintzberg 1988;199). These ideal categories help us to understand and describe a complex reality. In actual, observable change processes it is rare to find strategies that exactly fit these categories. Instead the three types of strategy may coincide or serve as a complement to one another during the different steps of a process.

Senast uppdaterad av Magnus Jando