Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Modell för kravdriven renovering av flerbostadshus 1950-1975

Kontaktperson: Mats Persson
Ansvarig: Mats Persson
Samarbetspartner: Lunds Universitet
Finansiär: Formas
Tidsram: 2012-10-01 -- 2014-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för teknik och samhälle, Institutionen för medieteknik och produktutveckling
Ämne: Teknikvetenskap

Att renovera flerbostadshus är en utmaning när det gäller att samordna och tillgodose den mängd olika krav som finns från brukare, fastighetsägare, byggnadsentreprenörer och samhälle. I detta forskningsprojekt föreslås utveckling av en ny kravdriven modell som stöd för rationell renovering av flerbostadshus från perioden 1950-1975. Utgångspunkten för modellen är beskriva krav och incitament så att de kan förvaltas genom hela renoveringsprojektet. Kraven analyseras utifrån perspektiv som omfattar samverkan, kunskapshantering, bygg- och installationsteknik, byggnadsfysik, inomhusmiljö, belysning, energianvändning och riskbedömning. Även krav som rör tillgänglighet och arkitektoniska aspekter kommer också att ingå.

Nästa steg i modellen behandlar processer och drivkrafter samt teknik och funktion. Drivkrafter och incitament hos intressenterna analyseras för att underlätta ömsesidig förståelse av respektive krav. Utveckling av tekniska lösningar kombineras med utveckling av verktyg som möjliggör en objektiv analys av de olika lösningarnas funktion. Den utvecklade modellen kommer att underlätta att krav presenteras på ett strukturerat sätt så att rationella beslut kan tas. Den kommer också att kunna ge impulser till utveckling av nya renoveringstjänster och produkter.

Description in English

Renovation of multifamily houses is a challenging process as a large number of requirements from stakeholders such as tenants, property owners, building contractors, architects and society has to be coordinated. In the proposed research project, a requirement-driven model to support rational decisions for renovations of multifamily houses is developed. The starting point of the model is to define requirements and incentives so that they can be met through the whole renovation process. Requirements are analyzed with focus on collaboration, knowledge sharing, building services, building physics, indoor environment, lighting, energy use and risk assessment. Also accessibility and architectural requirements will be considered.

Next, processes and driving forces and technical and operational solutions are considered. Driving forces associated with stakeholders are analyzed in order to facilitate a reciprocal understanding of the different requirements. Development of technical solutions is combined with development of tools that will give objective assessments of the different operational functions. The developed model will facilitate that requirements are presented in a structured way, so that rational prioritizations can be made. It will also give incentives to develop innovative products within renovation.

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando