Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Metoder för utvärdering av sekundär prevention och utbildning till patienter med perifer kärlsjukdom och dess påverkan på sjukdomsprogressen och upplevelse av hälsa

Kontaktperson: Christine Wann-Hansson
Ansvarig: Christine Wann-Hansson
Medarbetare: Anne Wennick, Carin Alm Roijer och Bengt Lindblad Skånes universitertssjukhus,Peter Hagell Lunds universitet
Samarbetspartner: Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet
Finansiär: Region Skåne, Crafoordska stiftelsen, Södra regionvårdsnämnden
Tidsram: 2009-01-01 -- 2012-12-31
Forskningsprofil: Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Medicin

Kärlsjukdom i benen är en kronisk sjukdom som drabbar främst äldre med stora konsekvenser rörande smärta och nedsatt rörlighet som påverkar förmågan att klara dagligt liv. Behandlingen är palliativ och målet är att lindra symtom, förbättra funktionsförmågan och förebygga progression av arterioskleros. Sekundär prevention i form av utbildning kring livsstilsförändringar i kombination med farmakologisk behandling är av yttersta vikt. I Sverige finns dock få utbildningsprogram till denna patientgrupp och preventiva insatser utgörs främst av farmakologisk behandling. Då utbildningsprogram till patienter med kronisk sjukdom är en etablerad metod för att stärka självkännedom, förmåga till egenvård och delaktighet borde ett utbildningsprogram kunna hjälpa patienter med kärlsjukdom i benen att utveckla strategier som kan underlätta livet med en kronisk sjukdom. Syftet är att utveckla och testa ett utbildningskoncept samt metoder för utvärdering av detta. I delstudie 1 har 21 patienter med kärlsjukdom i benen intervjuats i om sin kunskap kring sjukdomen. Resultatet visar att informationssökningsbeteende påverkar den oro, uppfattning och kunskap om kärlsjukdom som patienterna har. Vidare påverkar det känslan av trygghet, och attityder till livsstilsförändringar.

Delstudie 2 testar en svensk version av livskvalitetsinstrumentet VascuQol i kombination med 2 hälsorelaterade instrument Short Form 36 Health Survey och Nottingham Health Profile före och 6 mån efter behandling. Inkludering av 153 patienter har skett och datainsamlingen utgörs nu av 6 mån uppföljningen. I delstudie 3 har Health Education Questionnaire översatts till svenska förhållande och ska dess lämplighet som utvärderingmetod för patientutbildning ska testas under 2010. I delstudie 4 utvecklas och testas ett IT-baserat utbildningskoncept riktat till patienter med kärlsjukdom i benen. Patienterna fördelas slumpmässigt till att få sedvanlig information eller genomgå ett IT-baserat utbildningskoncept. Effekterna av utbildningskonceptet utvärderas med hjälp av ovanstående frågeformulär, gångsträcka och biomedicinska markörer. Projektet kan bidra med kunskap om hur nya pedagogiska former kan fungera som arbetsredskap för preventivt arbete och hur utvärdering av utbildningsinsatser kan utformas med fokus på äldre personer.

Senast uppdaterad av Magnus Jando