Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Mellan omsorgspaternalism och egenmakt? Om självorganisering bland unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar

Kontaktperson: Ove Mallander
Ansvarig: Ove Mallander
Samarbetspartner: Magnus Tideman Halmstad Högskola, Cecilia Kjellman Halmstad Högsskola, Therese Mineur Halmstad Högskola.
Finansiär: FAS
Tidsram: 2013-04-01 -- 2015-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för hälso- och välfärdsstudier
Ämne: Samhällsvetenskap

Under senare år har det blivit vanligare att unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar (tidigare utvecklingsstörning) på egen hand organiserar sig för att tillsammans försöka stärka makten över det egna livet. Samtidigt vill man påverka lokalsamhället i riktning mot ökad delaktighet. Dessa självorganiserade verksamheter kan tolkas som ett motstånd mot samhällets syn på och bemötande av intellektuellt funktionsnedsatta och mot traditionella sätt att erbjuda och organisera stöd och service.

Projektets syfte är att öka kunskaperna om de nya självorganiserade verksamheterna i Sverige. Studien ska beskriva och analysera (1) betydelsen för deltagarna och hur deltagande i verksamheten påverkar deras identifikationer, självbestämmande, relationer och vardagsliv, (2) verksamheternas karaktär, organisering och innehåll samt (3) verksamheternas ev. påverkan på samhällets/omgivningens attityder och bemötande.

Ett strategiskt urval baseras på verksamheternas relation till den etablerade handikapprörelsen, dvs. både sådana självorganiseringsverksamheter som utgör en egen sektion inom en handikapporganisation och de som är fristående. I fallstudier kommer preliminärt fyra verksamheter att studeras ingående med hjälp av intervjuer, gruppintervjuer, observationer och dokumentanalyser. De självorganiserade verksamheterna antyder en viktig samhällsförändring och projektet förväntas ge resultat som har betydelse för målgruppen och för den framtida utformningen av samhällets stöd till och bemötande av personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Description in English

In recent years young adults with intellectual disability have to a rising extent begun to organize themselves in order to gain an increasing control over their daily lives and at the same time exert an influence on their community (local society) for increased participation. Those self-organized activities can be understood as resistance to society's views and ordinary treatment of people with intellectual disability as well as to the traditional ways to offer and organize support and service.

The aim of this project is to increase our knowledge about these new self-organized activities for young adults with intellectual disability in Sweden. The study is to chart, describe and analyze 1) the meaning for the members and how the participation in the organization influence their identifications, self-determination, relations and daily life 2) the character of the organization and its activities, how they are organized and what they contain and 3) how the organization has influenced/changed the local societies attitudes and the treatment from the welfare organizations.

A strategic sample will be drawn, based on the organizations relations to the established disability movement, i.e. both self-organized movements that exist as a section somewhere in the disability movement and those that are free-standing. With a case study approach, four organizations will preliminary be observed closely by using interview, group-interviews, observations and documentation analyzes. The existence of the self-organized movements indicates important societal changes and the project is expected to uncover results that will be of importance for the target group itself as well as for shaping future support and treatment from society to persons with intellectual disabilities

Senast uppdaterad av Magnus Jando