Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Mellan möjligheter och motstånd – en komparativ studie av kvinnlig friidrott, skidsport, handboll och brottning från 1920-tal till 2000-tal

Kontaktperson: FD Helena Tolvhed
Ansvarig: FD Helena Tolvhed
Finansiär: Centrum för idrottsforskning
Tidsram: 2010-01-01 -- 2011-12-31
Forskningsprofil: Idrott i förändring
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap

Projektet syftar till en historiskt kontextualiserad kartläggning och analys av svensk kvinnlig idrott under 1900-talet. Kvinnoidrottens villkor och förutsättningar studeras genom fyra delstudier av såväl skriftligt som muntligt material från olika specialförbund och tidssammanhang: friidrotten under mellankrigstid, skidsport och handboll under perioden ca 1940-1970, samt brottning från slutet av 1970-talet och fram till nutid.

De respektive tidsperioderna och idrotterna motiveras utifrån en hypotes om det fruktbara i att undersöka ”inbrytningar”, det vill säga tidsperioder då kvinnor först kommer in i sammanhang som domineras av män och förknippas med maskulinitet. Med ett kombinerat aktörs- och strukturperspektiv analyseras kvinnlig idrott i detta projekt som en omstridd och betydelsefull arena för kvinnors deltagande i offentligheten, utifrån en strävar efter att komma nära de olika rösterna, aktörerna och den historiska praktiken.

Jämförelsen mellan olika tidsperioder belyser tidsspecifika såväl som återkommande omständigheter som format villkoren för kvinnlig idrott och kvinnors upplevelse av idrott. I studien analyseras diskursiva/ideologiska och strukturella förhållanden som möjliggjort eller begränsat, samt individers och gruppers agerande. I syfte att frilägga en mångfald av perspektiv används olika metoder och material, i huvudsak textkällor (arkiverat förbundsmaterial och förbundstidskrifter) samt intervjuer (i den mån detta är möjligt).

Description in English

The aim of this project is to analyse women’s sport in Sweden during the 20th century. The four part studies consists of track-and-field (1920-1930’s), skiing and handball (1940-1970) and wrestling (1980-present). The respective periods and sports are justified on the basis of a hypothesis about the fruitfulness of examining women’s entering into previously male dominated contexts.

With a combined actor-structure-perspective, women’s sport are studied as an important and controversial arena for women’s participation in public life. The comparison between different time periods spreads light on time specific as well as recurring circumstances that has shaped the conditions for female sport and women's experience of sport. The study analyses how discursive as well as structural conditions have offered or limited possibilities. Also, the actions taken by individuals and groups are studied. Different methods and materials are used in order to offer and analyse a diversity of perspectives, mainly different types of text sources (archived association materials and association magazines) and interviews (when possible).

Senast uppdaterad av Magnus Jando