Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Mångkontextuell barndom: Skola, fritid, familj i förändring och gränsöverskridande

Kontaktperson: Prof Ingegerd Tallberg Broman
Ansvarig: Prof Ingegerd Tallberg Broman
Medarbetare: Prof Tomas Petterson, doc Berit Wigerfelt, doc Ingela Kolfjord, doc Pauline Stoltz, doc Ann-Christine Vallberg Roth, FL Kalle Jonasson, Camilla Löf, Balli Lelinge, prof Ann-Carita Evaldsson, prof Mats Trondman och FD Angerd Eilard
Samarbetspartner: Uppsala universitet och Växjö universitet
Finansiär: Utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK)
Tidsram: 2006-01-01 -- 2010-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Språk migration och samhälle, Kultur och samhälle, Lärarutbildningen
Ämne: Tvärvetenskap

Forskningsprojektet studerar skola, fritid och familj, som sociala rum i förändring. Utgångspunkten är att nutida barndom karakteriseras av en ökad grad av mångkontextualitet. Allt fler deltagande aktörer kan konstateras samt ett gränsöverskridande mellan olika sociala rum. Projektet analyserar de olika rummens förväntningar på barnen, dess normerande och reglerande praktiker samt normer för inkludering/exkludering., och fokuserar framför allt skolans roll i dem förändrade barndomen.

Studien, som har en explorativ ansats, genomförs av en flervetenskaplig forskargrupp. Det empiriska arbetet är framför allt förlagt till Malmö, en multikulturell stad som håller på att förvandlas från arbetarstad till en kunskapsstad. Många problem som kan identifieras på skilda håll i Sverige accentueras i en storstadsregion som Malmö Projektet utgår från fallstudier i tre skolor; en i innerstan, en i vardera två olika förorter med olika socioekonomisk och etnisk sammansättning. Det anlägger både en makro- och en mikroansats för att på så vis uttala sig mer generellt om lokala fenomen och utforska komplexiteten i lokala processer. Vidare artikuleras analytiska kategorier som kön, klass, etnicitet, ålder såväl i som mellan rummen.

I projektet fokuseras en gemensam åldersgrupp: yngre skolbarn (7-12). Gruppen yngre skolbarn är idag relativt obeforskad. Yngre skolbarn har valts främst pga sin rörlighet mellan olika rum – skola, kamratgrupp, idrott, familj. Yngre skolbarn överskrider dagligen rumstillhörigheter och tydliga brott kan tänkas uppstå vad avser förväntningar, social adresser, normerande praktiker och normer för inkludering / exkludering i de olika rummen. Förutom att gruppen kännetecknas av att den är på väg ’in och ut ur olika rum’ är den en grupp i en brytningstid ’in och ut ur barndom’, som är både beroende av föräldrar, men har ett gradvis ökat oberoende. Denna brytningstid innebär att normer är i förhandling. Den gemensamma åldersgruppen stärker möjligheten till relevanta analyser av projektets komparativa studier av vad ett barn är, barn/vuxenrelationer, reglerande och normerande praktiker i olika sociala rum och skolans roll i en förändrad barndom.

Description in English

Childhood in multiple contexts:  Schools, leisure and families in transition

In this research project we study changes in the social rooms that children inhabit.

The project is focused on five separate but interconnected rooms; these are the school, friends, sport, negotiation and the family. In addition the boundaries for activities within and for the transgressions between rooms are set in the overarching social room of politics.

The starting point for the project is the observation that childhood currently is characterised by an increase of contexts. There is an increase in the number of involved actors as well as the crossing over the borders between different social rooms. Also, schools function more than ever as the institution in which normality and defiance are defined.

The project discusses these changing and multiple contexts in childhood. We visualise and discuss the expectations placed upon children as these are formulated in different social rooms (school, friends, sport, family), the relations between the different rooms (for example between family and school) and the meaning of transgressions of actors entering or leaving social rooms (such as the ways in which football trainers in a club can demand that children complete their home work for school otherwise they are not allowed to play matches).

The study is done by a multidisciplinary research group. The empirical work will be done in Malmö, a multicultural city which is transforming from an industrial city to a so called ‘knowledge city’. The empirical study takes its starting point in three schools, one in the inner-city and one in each of two suburbs with different socioeconomic and ethnic compositions. This approach will enable us to do comparative case studies. The project focuses on younger school children (age 7-12). This is a relatively under-researched group of children, whom are moving between families, friends, school and sport on a daily basis. We expect to find clear transgressions expressed in changed expectations, disciplining practices as well as norms for inclusion/exclusion.

The aim of the study is to generate a theoretical understanding and provide an empirical analysis of childhood under different social, economic and demographic conditions. The outcomes will provide us with a greater understanding of the real assignments and conditions under which schools and teachers work. Future as well as practising teachers will be able to gain insights into current conditions at schools and into the lives of children, families and other actors whom they meet. They will also be given the opportunity to challenge their own roles as norm-providers in the lives of children and families.

Senast uppdaterad av Magnus Jando