Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Mångfald i staden – kultur, etnicitet och religion och drömmar om vård och omsorg

Kontaktperson: Magdalena Nordin
Medarbetare: Tobias Schölin
Finansiär: Region Skåne, Malmö stad och Malmö högskola
Tidsram: 2009-03-01 -- 2010-03-31
Forskningsprofil: Migrationsprofilen
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Språk migration och samhälle
Ämne: Tvärvetenskap

Utgångspunkten för den planerade forskningen är den mångfald, den variation av individer som lever sida vid sida i den mångkulturella staden, det Malmö  som idag består av människor från över 170 olika länder med en stor etnisk och kulturell variation. Det finns antaganden om att den differentierade befolkningen vill ha olika sorters vård och omsorg exempelvis beroende på vilken kulturell, etnisk, eller religiös bakgrund brukarna har.

  Syftet med den planerade forskningen är att visa vilka upplevelser av och önskemål om kulturanpassad vård och omsorg som finns bland vårdtagare, dvs. att generera en ökad förståelse inför hur människor upplever offentligt producerad vård och omsorg i allmänhet och kulturspecifik vård och omsorg i synnerhet? I den planerade forskningen kommer fenomenet kulturspecifik vård och omsorg att prövas empiriskt och problematiseras utifrån samhällsmedborgares faktiska erfarenheter och eventuella önskemål om en sådan vård och omsorg. Den övergripande forskningsfrågan för den planerade forskningen är vad kulturspecifik vård och omsorg innebär för brukaren?

  Studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer med personer som upplevt offentligt producerad vård, personligen eller genom nära anhörig som får/fått vård. För att ha möjlighet att studera och tydliggöra upplevelsen av just kulturspecifik vård och omsorg ämnar vi intervjua människor med en artikulerad religiös tro. Religionen är en kulturyttring som ofta är tydlig och relativt lätt att ”upptäcka” då den oftast är nära kopplad till specifika riter, symboler, normer och levnadsregler. För religiösa människor är dessutom religionen ofta av avgörande betydelse för alla aspekter av livet och nära kopplat till frågor om livets mening och döden, vilket är områden som ofta aktualiseras i samband med vårdbehov.

Description in English

In this project we aim to study if users of health care have a whish to be treated out of a multicultural perspective and if they do or had met this in their contact with health care, what they think about it.

Senast uppdaterad av Magnus Jando