Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Konstnärlig forskning/Artistic Research

Kontaktperson: Staffan Schmidt
Ansvarig: Staffan Schmidt
Finansiär:
Tidsram: 2010-01-01 -- 2014-12-31
Fakultet/institution: Kultur och samhälle
Ämne: Tvärvetenskap

Lycka och nödvändighet. Lycka och nödvändighet är ett förslag till ett transdisciplinärt projekt som med utgångspunkt i den konstnärliga forskningen inom K3. Lycka och nödvändighet är framtidsinriktad och inte i första hand en kritik av samtidens individualiserade och kommersialiserade föreställningar om lycka. Forskningsfrågan projektet ställer är: Vad är ett samhälle för långsiktig mänsklig lycka? Projektet har två steg; 1, att mångvetenskapligt frigöra ämnesspecifika föreställningar om forskningsfrågan; 2, att konstruera en transdisciplinär, imaginär och narrativ (re)presentation som besvarar forskningsfrågan. Lycka borde vara en lika central samhällsdiskussion som för Aristoteles i hans mycket konkreta och praktiskt orienterade Nikomachiska etik. Lycka och samhällsbygge kan inte skiljas åt. Lycka och demokrati är oskiljaktiga. Projektet följer från Aristoteles idéhistoriska spår där lycka identifieras med det civilt nödvändiga. med hjälp av en intensitetsanalys utifrån Spinozas conatus-begrepp och Nietzsches Wille zur Macht och fram till Cornelius Castoriadis imaginära instituerande av samhället, Deleuzes intensitetsanalys, Chantal Mouffes radikala pluralism och Elinor Ostroms allmänning.

Description in English

Happiness and necessity is a proposal for a trans-disciplinary project based on artistic research within K3. Happiness and necessity are future-oriented and not primarily a critique of contemporary individualized and commercialized notions of happiness. The research question: What is a community for long-term human happiness? The project has two steps: 1, to release the multidisciplinary subject-specific interpretations of the research question; 2, to construct a trans-disciplinary, imaginary and narrative (re-) presentation that answers to the research question. Happiness should be as central to community discussions today as it was to Aristotle in his very practical and pragmatic Nicomachean Ethics. Happiness and the construction of society cannot be separated. Happiness and democracy are inseparable. The project follows the tracks from Aristotle, where happiness is identified with the civil necessity. Using an analysis following Spinoza’s Conatus-concept and Nietzsche’s Wille zur Macht, and up to Cornelius Castoriadis imaginary institution of society, Deleuze’s intensity analysis, Chantal Mouffe’s radical pluralism and Elinor Ostrom’s concept of the common.

Senast uppdaterad av Magnus Jando