Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Läroplaner för de yngre barnen: Utvecklingen från 1800-talets mitt till idag.

Kontaktperson: Docent Ann-Christine Vallberg Roth
Medarbetare: Projektledare Jan-Erik Johansson, Oslo universitet, i samverkan med professor Ingegerd Tallberg Broman, Malmö högskola, professor Eva-Lena Dahl, Södertörns högskola, docent Maj Asplund Carlsson och Göteborgs universitet
Finansiär: Socialvetenskapliga forskningsrådet (SFR)
Tidsram: 1998-09-01 -- 2002-06-30
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Samhällsvetenskap

Ett tydligt problem har aktualiserats med samordningen av den svenska förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och skolan. Hur kan historien beträffande de yngre barnens läroplaner tydliggöras och kommuniceras? Med yngre barn avses främst förskolebarn, men också fritidshemsbarn och yngre skolbarn inkluderas, det vill säga barn mellan ett och nio år. Studien utgår från ett läroplansteoretiskt huvudperspektiv och ett vidgat läroplansbegrepp. Ett könsdidaktiskt perspektiv innefattas i teoriramen. Studieobjektet utgörs främst av läroplaner och pedagogiskt riktningsgivande texter för förskola, fritidshem och skola, som handböcker och pedagogiska planer, från mitten av 1800-talet till år 2000. Resultatet från analysen av materialet har utmynnat i läroplansmönster som kan summeras i fyra begrepp och perioder, vilka innesluter könsdidaktiska koder enligt följande: (i) »Guds läroplan» - patriarkal kod, (ii) »Det goda hemmets och hembygdens läroplan» - särartsbetonad samkod, (iii) »Folkhemmets socialpsykologiska läroplan» - könsneutral likhetskod, samt (iv) »Det situerade världsbarnets läroplan» - pluralistisk könskod.

Nyckelord: Didaktik, genus, läroplanshistoria, yngre barns utbildning.

Publikationer

Vallberg Roth, Ann-Christine (2001). Läroplaner för yngre barn: Utvecklingen från 1800-talets mitt till idag. Pedagogisk forskning i Sverige, 6(4), 241-269.

Vallberg Roth, Ann-Christine (2006).Early Childhood Curricula in Sweden - from the 1850s to the present. International Journal of Early Childhood, 38(1), 77-98.

Vallberg Roth, Ann.-Christine. (2002). De yngre barnens läroplanshistoria - från 1800-talets mitt till idag. Lund: Studentlitteratur.

Vallberg Roth, Ann-Christine (2002). De yngre barnens läroplanshistoria. Förskoletidningen 27(3), 38-42.

Vallberg Roth, Ann-Christine (2009) Revidering av boken "De yngre barnens läroplanshistoria" i samarbete med professor Ulf P Lundgren (pågående 2009)

Description in English

Early Childhood Curricula in Sweden. Developments from the middle of the 19th century to the present day

This article introduces the curriculum history of early childhood education in Sweden. The study is based on curriculum theory and gender theory. A broad curricular concept is used. The period analysed ranges from approximately the 1850s to the present day. Examples of key-texts analysed are National curricula, Handbooks, one journal (The Kindergarten, 1841-1947), Instructions (National Swedish Welfare Board, 1945-1990), educational guidelines at the municipal and local levels, and integrated educational guidelines for preschools and compulsory schools (selected between 1993 and 2000).

The results can be classified into the following four gender-related concepts and codes, each linked to a certain time period:

  • Curriculum of God, circa 1850 to 1890: The patriarchal code
  • Curriculum of the Good Home, circa 1890 to 1930/40: The sex-segregated common code
  • Curriculum of the Welfare State, circa the (1930/40) 1950s to the middle of the 1980s: The sex-neutral equality code
  • Curriculum of the Situated World Child, from the late 1980s to 2000: The pluralistic sex/gender code

 Keywords: curriculum history; didactic; early childhood education; gender

Senast uppdaterad av Magnus Jando