Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lärare i förtätad bedömnings- och dokumentationspraktik – en professionell paradox?

Kontaktperson: Docent Ann-Christine Vallberg Roth
Ansvarig: Docent Ann-Christine Vallberg Roth
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2010-04-01 -- 2013-03-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Forskningscentrum: Centrum för professionsstudier (CPS)
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Samhällsvetenskap

Projektet syftar till att belysa och få en ökad förståelse för lärare i en förtätad bedömnings- och dokumentationspraktik. Studien rör en förändrad kommunikativ praktik där institutionens företrädare möter mång¬faldens medborgare genom ökad dokumentation och bedömning. Med begreppet ”förtätad” avses dokumentation och bedömning i samverkande kommunikations-former, genom såväl elektroniska som icke-elektroniska former. Jag ämnar studera läraren i den kommunikativa praktiken utifrån empiriska exempel som ligger i gränssnittet mellan stat, civilsamhälle och marknad i en transnationell sfär. Målet med projektet är att identifiera och förstå lärarens eventuellt förstärkta och/eller försvagade position genom den förtätade bedömnings- och dokumentations¬praktiken. Olika aktörer dokumenterar, bedömer och rankar varandra (såsom Skolinspektion, lärare, elever, vårdnadshavare och media). I någon kommun betygsätts lärarna av elever, i en annan relateras lärarnas löner till elevernas provresultat etc. På Internet bedöms och värderas lärarna av barn och föräldrar och/eller vice versa. Vem dokumenterar och bedömer vem? Vad dokumenteras och bedöms?

Övergripande problem: Vilka positioner kan utläsas för lärare i en förtätad bedömnings- och dokumentationspraktik?

Nyckelord: Bedömning, dokumentation, lärarprofession

Description in English

This project aims at exploring the teaching profession in the emerging auditing society, where institutions encounter citizens of diversity in a changed communicative practice. Empirical examples are studied at the intersection of the state, the civilian society and the market in a transnational sphere. What do the voices of teachers, parents, political voices and voices of the mass media, reveal about an institution’s encounter with citizens of diversity, with a focus on individual development plans (IDPs), documentation and assessment? Textual analysis is applied to documents on different levels. IDPs and test material are collected from selected preschools and schools. Teachers  and school leaders are interviewed. Media material, e.g. newspapers, teachers’ diaries and websites, are also studied. This three-year project can easily be integrated into ongoing research projects on multi-contextual childhood and bilingual tuition.

Key words: Assessment, documentality, teacher profession

Senast uppdaterad av Magnus Jando