Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Länkade öppna data i Sverige – Portal och nationell statistik

Kontaktperson: Marie Gustafsson Friberger
Ansvarig: Marie Gustafsson Friberger
Finansiär: Malmö University
Tidsram: 2012-08-20 -- 2012-12-21
Fakultet/institution: Centrum för teknikstudier
Ämne: Teknikvetenskap

Projektet syftar till att främja den form av öppna data som kallas länkade öppna data genom två komplementära målsättningar: (1) att etablera en central datakälla i Sverige vilken kan agera katalysator för andra initiativ kring länkade data i Sverige, och (2) att etablera en svensk portal om öppen länkad data med information om vilka länkade data som finns i Sverige i kombination med lättillgänglig information på svenska om vad länkade öppna data är och hur man går tillväga för att publicera datakällor. Datakällan som avses i (1) är SCBs (Statistiska centralbyrån) klassificeringsdatabas som innehåller en stor mängd klassificeringar som används i den statistik som publiceras. En sådan datakälla ger ett stort mervärde då den medverkar till att vitt skilda datakällor som inte refererar till varandra explicit ändå kan relateras indirekt genom att de refererar till den centrala datakällan. De främsta mervärden som skapas genom att publicera just länkade data är (i) ökad datainteroperabilitet, (ii) data som är förberett för uppgifter och användningsområden ej påtänkta vid publiceringen och (iii) format som möjliggör automation av dataåtkomst och användning. Vi anser att denna nya paradigm, d.v.s. länkade data, har potential att revolutionera vårt sätt att se på öppna data och hur öppna data kommer att publiceras i Sverige i framtiden.

Se även projektbeskrivningen i ansökan som finns tillgänglig här .

LOD-Sverige är ett projekt finansierat av Vinnova. Projektet startade den 20:e augusti 2012 och avslutas den 21:a december samma år. Parter i projektet är Statistiska centralbyrån (SCB), Linköpings universitet, Malmö högskola, och Metasolutions AB. Projektledare är Eva Blomqvist, Linköpings universitet.

Description in English

This project aims to promote the form of open data that is referred to as linked open data. This is done through two complementary aims: (1) to establish a central datasource in Sweden that can act as a hub for other initiatives around linked data in Sweden, and (2) to establish a Swedish web portal concerned with linked open data, containing information about Swedish linked open datasets as well as explanations of what linked data is and how to publish linked datasets. The dataset we will publish is a classification database from SCB (Statistiska centralbyrån - Statistics Sweden), which contains a large amount of classification concepts that are used within the statistical data published by SCB. Such a datasource constitutes a huge value, since it can contribute to the linking of previously unrelated datasets (not explicitly referring to each other) but that become linked by all referring to this central 'hub'. The primary advantages of publishing data as linked data are (i) increased data interoperability, (ii) that data is prepared and ready for uses that are not foreseen at design-time, and (iii) that data is published in formats that enable automatic (machine) access and utilization of data. We believe that this new paradigm, i.e. linked open data, has the potential to revolutionize the way we view open data and how open data will be published in Sweden in the future.

LOD-Sweden is a project financed through a grant from Vinnova. The project will start on August 20th 2012 and end on December 21st the same year. Project partners are Statistics Sweden (SCB), Linköping University, Malmö högskola, and Metasolutions AB. The project leader is Eva Blomqvist, Linköping University.

Senast uppdaterad av Magnus Jando