Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Läkemedelsinducerad muntorrhet

Kontaktperson: Bengt Götrick
Ansvarig: Bengt Götrick
Medarbetare: Kerstin Knutsson
Samarbetspartner: Gunnar Tobin
Finansiär: Svenska Tandläkare-sällskapet, Region Skåne
Tidsram: 2009-01-01 -- 2011-12-31
Forskningsprofil: Oral hälsa
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi

Hypoteser
1. Flera grupper av läkemedel som orsakar muntorrhet som biverkning utövar inte någon perifer antikolinerg effekt, dvs de orsakar muntorrhet via andra mekanismer än blockering av muskarina receptorer i salivkörtlar.
2. Muntorrhet till följd av behandling med läkemedel enligt ovan kan behandlas med en kolinerg parasympatomimetisk substans, t ex pilokarpin.
3. Behandling med pilokarpin har en salivstimulerande effekt vid såväl peroral som lokal adminstration och biverkningarna är färre och lindrigare vid lokal tillförsel.
4. Aktiva evidensbaserade implementeringsstrategier vid introduktion av en ny behandlingsmetod ger betydligt bättre effekt än att enbart publicera forskningsresultat.

Syfte
Att utarbeta metoder för farmakologisk behandling av läkemedelsinducerad muntorrhet och att implementera dessa metoder.

Arbetsplaner
Djurexperimentella studier1.
I djurexperimentella studier kan olika läkemedels verkningsmekanism studeras på ett sätt som inte låter sig göras i humanstudier. Salivsekretionen hos råttor ska studeras i närvaro av sådana läkemedel vars eventuella xerogena effekt ska kartläggas. Försöken är påbörjade och bedrivs vid CRC, UMAS.

Kliniska studier2.
Patienter kommer att rekryteras från primärvården. Inklusionskriterierna omfattar sådana patienter där medicinering med läkemedel som har muntorrhet som biverkning planeras.
A) Kartläggning av muntorrhet: Sialometri före och efter påbörjad medicinering.
B) RCT: Effekt av peroral behandling med pilokarpin (Salagen).
C) RCT: Effekt av lokal behandling med pilokarpin (ex tempore-framställd beredningsform för denna prövning).
D) RCT: Jämförelse mellan peroral och lokal behandling med pilokarpin.

Implementeringsstudier.
Implementering av resultaten från de experimentella studierna. Olika metoder kommer att användas och jämföras avseende effekt, mätt i följsamhet hos behandlande läkare. En kontrollgrupp som inte får aktiv implementering av behandlingsstöd kommer att inkluderas.

Betydelse
Muntorrhet är ett stort problem för många människor och den orsakas ofta av läkemedelsbehandling. Grundläggande fysiologisk-farmakologisk forskning kan via kliniska studier resultera i ett vetenskapligt underlag för nya behandlingsmetoder vid läkemedelsinducerad muntorrhet. Denna forskning kan också utgöra en grund för studier som syftar till att ta fram helt nya, effektivare, läkemedel för behandling av muntorrhet, t ex muskarinerga agonister med annan biverkningsprofil än pilokarpin och som kan appliceras lokalt för att ytterligare minska risken för biverkningar.

Description in English

The aim is to develop methods for pharmacological treatment of drug induced xerostomia and to implement these methods.
The mechanisms of different xerogenic drugs effects on salivary secretion will be studied in an animal model.
In human RCT´s the salivary secretion will be studied before and after treatment with xerogenic drugs.
In succeeding human RCT´s the effect of general and local treatment with pilocarpine (parasympathomimetic agent) will be studied.
Finally different strategies in the implementation of the research results in clinical decision making will be studied.

Götrick B, Tobin G. The xerogenic potency and mechanism of action of tramadol inhibition of salivary secretion in rats. Arch Oral Biol 2004; 49: 969-973.
Götrick B, Giglio D, Tobin G. Effects of amphetamine on salivary secretion. Eur J Oral Sci 2009; 117: 218-223.
Götrick B, Åkerman S, Ericson D, Torstenson R, Tobin G. Oral pilocarpine for treatment of opioid-induced oral dryness in healthy adults. J Dent Res 2004; 83: 393-397.

Senast uppdaterad av Magnus Jando