Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Läckage och icke-medicinskt bruk av metadon och buprenorfin i Sverige

Kontaktperson: Björn Johnson
Ansvarig: Björn Johnson
Medarbetare: Torkel Richert
Finansiär: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)
Tidsram: 2011-01-01 -- 2014-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap
Hemsida: http://mah.se/lackage

Underhållsbehandling med metadon eller buprenorfin för personer med opiatberoende har blivit allt vanligare i Sverige och de övriga nordiska länderna under 2000-talet. Läkemedlen är säkra och effektiva när de används enligt föreskrift av läkare, men om de missbrukas kan det medföra allvarliga problem. Preparaten är starkt beroendeframkallande och eftertraktade som på den svarta marknaden. Läckage kan leda till nyrekrytering av tunga missbrukare och i värsta fall till dödsfall.

Metadonrelaterade dödsfall ökade kraftigt i Sverige 2006-2008, från 29 fall till 84 fall. Vad denna ökning beror på - en ökning av antalet patienter, bristfälligt säkerhetsarbete vid de mottagningar som etablerat sig under senare år eller ökad smuggling - är oklart. Förekomsten av läckage och icke-medicinskt bruk är därför angelägna frågor för forskningen.

Tidigare studier i Sverige har visat att en mycket hög andel av opiatmissbrukarna har använt metadon eller buprenorfin utanför behandling - ofta i syfte att behandla sig själva eller för att minska abstinens, men även i russyfte. Internationella studier har dock indikerat att endast 5-6 procent av patienterna i underhållsbehandling uppger att de kontinuerligt sålt läkemedel. Denna paradox undersöker vi närmare i projektet.
Att berätta att man använt metadon eller buprenorfin utanför behandling är oproblematiskt för de flesta droganvändare. De låga siffror som rapporterats när det gäller läckage kan dock tyda på metodproblem med den typen av självrapporterade uppgifter. Att berätta att man läckt sin medicin kan vara känsligt även om man litar på forskarens sekretesslöften.
För att minimera den typen av problem kommer vi att samla in data på två sätt. Hälften av intervjuerna att göras av oss forskare, medan den andra hälften görs av specialutbildade patienter. Genom detta kan vi göra en metodmässig jämförelse inom studien, vilket kan leda till intressanta frågor om tillfärlitligheten i tidigare internationell forskning.

Description in English

Maintenance treatment with methadone or buprenorphine for opiate addiction has become increasingly common in Sweden and other Nordic countries during the 2000s. Methadone or buprenorphine are effective when used as prescribed, but if abused they can create serious problems. Both substances are strongly addictive and popular on the illegal drug market. Diversion can bolster the recruitment of new drug users and lead to an increased number of drug-related deaths.

Methadone-related deaths increased substantially in Sweden 2006-2008, from 29 cases to 84 cases. The reason behind this—an increase in the patient population, lax security at the more recently established centres or increased trafficking—is unclear. Therefore, the prevalence of diversion and non-medical use are important research issues.
Previous studies show that a very high proportion of opioid addicts use methadone or buprenorphine outside of treatment—often in order to treat themselves or to reduce withdrawal symptoms, but also to seek euphoria. However, according to international studies of methadone patients, only 5-6 percent admits to regularly selling or giving away medication. This paradox will be examined in the project.

To admit to having used methadone or buprenorphine outside of treatment is unproblematic for the majority of drug users. The low overall figures as regards patients who have sold or given away their medication may however be an indication of a methodological issue with this particular type of self-reported data. To admit to a researcher that you have diverted medication may be sensitive even if you trust the researcher’s vow of secrecy.
In order to minimize problems of this type data we will gather data in two different ways. Half of the interviews will be conducted by researchers, the other half by specially-trained patients. This will allow a methodological intrastudy comparison that may pose interesting questions regarding the validity of previous research on diversion.

Senast uppdaterad av Magnus Jando