Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

LSS-handläggare på väg mot professionalisering?

Kontaktperson: Ingrid Runesson
Ansvarig: Ingrid Runesson
Medarbetare: Camilla Nordgren
Samarbetspartner: Malmö stad
Finansiär: Malmö universitet och Malmö stad
Tidsram: 2017-08-15 -- 2018-03-30
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete

Handläggare som bedömer och utreder insatser utifrån Lagen om stöd och service åt vissa personer med funktionsnedsättning (LSS) är en yrkesgrupp som visserligen funnits sedan mitten av 90-talet, men som det ändå vad gäller professionaliseringssträvanden finns begränsad kunskap och forskning kring. 

Bedömningar och handläggning inom LSS är ett område inom socialt arbete som är utsatt för kritik; i statliga utredningar, av politiker, i massmedia och av dem som det berör d v s brukare och anhöriga. Skenande kostnader, prejudicerande domar som leder till snävare tolkning av lagen och hög personalomsättning är några av de svårigheter som handläggare av LSS brottas med. Till detta kommer kritik från funktionshinderrörelsen om handläggares bristande kunskap om funktionsnedsättning och levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning samt urholkning av lagens intention. LSS-handläggare är idag ofta tämligen nyutexaminerade och saknar erfarna kollegor. Tidigare forskning visar att var tredje socialsekreterare funderar på att byta arbete. Det finns anledning att tro att detsamma gäller för LSS-handläggare. 

Trots en ansträngd arbetssituation och ifrågasättande finns det begynnande professionaliseringssträvanden. Exempel på strävanden mot professionalisering är diskussionen om evidensbaserad praktik och att verksamheten bör använda de ”bästa” metoderna och stå på vetenskaplig grund. Det är dock inte självklart att vi vet eller kan ta reda på vilka som är de bästa metoderna. Ett sätt att utveckla evidensbaserad praktik är att tillsammans bedriva forskningscirklar, vilket vi har startat tillsammans med LSS-handläggare från Malmö stad. Föreliggande forskningscirkel avser att belysa följande perspektiv;  individuella kompetensbehov, organisationens samlade kompetens och professionaliseringssträvanden. Under projekttiden kommer 10 träffar att äga rum med c:a 6 handläggare. 

Avsikten med forskningscirkeln är att personal och forskare tillsammans ska formulera, diskutera och undersöka frågor, samt utbyta erfarenheter utifrån ett lokalt sammanhang. Personalen bidrar framförallt med erfarenhetsbaserad kunskap och forskaren bidrar med vetenskaplig kunskap kring vetenskapliga metoder, samt med kunskap från aktuell forskningsbaserad kunskap. Personalen har ofta outnyttjad och inte alltid formulerad erfarenhetsbaserad kunskap. När den erfarenhetsbaserade kunskapen blir synlig vid diskussioner i relation till den vetenskapligt producerade kunskapen så kan sannolikt dessa diskussioner bidra till att höja kvaliteten i arbetet på ett lokalt plan, men också leda till metod- och kunskapsutveckling i socialt arbete på ett mer generellt plan och vara grund för undervisning och ämnesutveckling inom socialt arbete.

Senast uppdaterad av Magnus Jando