Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

LARO-brukares upplevelser av att vara i LARO-systemet

Kontaktperson: Philip Lalander
Ansvarig: Philip Lalander
Medarbetare: Ingrid Elin Dahlberg Universitetet i Stavanger
Finansiär: Universitetet i Stavanger, Helsefag
Tidsram: 2011-01-01 -- 2012-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Projektet äger rum i den rika oljestaden Stavanger och riktar fokus mot den medicinska behandlingsform som i Norge går under beteckningen LAR och som blivit kraftigt utbyggd i Norge och Sverige sedan slutet av 1990-talet och början av det nya millenniet.

Några viktiga frågor som projektet ställer är:

1. Hur upplever patienterna det kontrollsystem som LAR innebär, exempelvis ifråga om urinprover?
2. Hur beskriver de vardagslivet som LAR-brukare?
3. Hur upplever de att det deras röster blir lyssnade på?
4. Hur upplever de effekterna av medicinintaget?
5. Hur kan man förstå att en del tar andra olagliga preparat trots att de är i LAR-programmet?
6. Hur kan patientens situation i förhållande till LAR ses i ett maktperspektiv?

Mer generellt handlar projektet också om vilken typ av kunskaper (t.ex. vetenskaplig kunskap eller erfarenhetsbaserad) som ses som mest värdefull när det gäller att ta beslut, om att till exempel skriva ut någon från metadonbehandling eller att ge personen ifråga reducerad dos. Genom samtalsintervjuer med femton LAR-användare och ett antal myndighetsföreträdare besvarar vi frågorna ovan. Begrepp och teorier hämtas från olika sociologiska perspektiv där makt och vardagsliv analyseras.

Description in English

The project is situated in the wealthy oil city Stavanger and directs its focus towards the medical form of treatment against opiate addiction which is called LAR (medical assisted rehabilitation) and which was strongly extended in the end of 1990 and the beginning of the new millennium till now and forward.

Some important questions in the project:
1. How do the patients experience the control system that LAR involves, for example being urine tested constantly?
2. How do the patients describe everyday life as a LAR-user?
3. How do they experience that their voices are received and listened at by the care system?
4. How do they experience the effects of taking their medicine?
5. How is it possible to understand why some people use illegally classified substances while being in the program?
6. How can the situation of the patients in relation to LAR be seen in a power perspective? 

More generally the project is also about which types of knowledge (for example scientific knowledge or experienced based user knowledge) that is seen as most valuable when it comes to decision making in LAR. Thus, the relation between knowledge and power is central. Using conversational interviews with 15 LAR patients and some representatives from the system we answer the questions asked above. Analytic concepts and theories are taken from different sociological perspectives in which the relationship between power, modern institutions and everyday life is central.

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando