Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kvinnors inflytande i den lokala demokratin

Kontaktperson: Carina Listerborn
Ansvarig: Carina Listerborn
Finansiär: FORMAS
Tidsram: 2005-01-01 -- 2009-09-30
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Samhällsvetenskap

Kvinnors inflytande i den lokala demokratin – en studie av deltagande planering med ett genusperspektiv

 

Demokrati, delaktighet och inflytande är nyckelord för att utveckla ett socialt hållbart samhälle. I många marginaliserade bostadsområden är relationen mellan å ena sidan myndigheter, politiker och lokala tjänstemän, och å andra sidan boende, präglat av bristande förtroende och missförstånd, ibland till och med konflikter.

 

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att bidra till att öka kvinnors möjligheter att delta i en lokal utveckling, med utgångspunkt i tidigare forskning som pekat ut kvinnors underrepresentation i lokala utvecklingsprojekt. Aspekter som plats, genus, klass och etnicitet, i intersektion, är centrala för analysen av kommunikationen mellan politiker, tjänstemän och kvinnorna. Projektet har dels studerat kvinnoföreningars och nätverks lokala engagemang, dels relationen och kommunikationen mellan dessa nätverk och myndigheterna.

 

I studiens fokus är skilda förståelser och tolkningar av lokal demokrati, inflytande, deltagande och olika erfarenheter av dialog och kommunikation. Dessa analyser syftar till att belysa maktrelationer som implicit föregår planeringens praktik i relation till kvinnor i marginaliserade bostadsområden. Planering ska i detta sammanhang tolkas brett, inkluderande sociala, kulturella och fysiska aspekter på lokal utveckling.

 

I studie utforskas möjligheterna att arbeta med förskjutningar av dessa gränser och skapa positioner att tala ifrån:

- Hur kan vi tänja gränserna genom delaktighet och dialog?

- Hur och när möts olika lokala aktörer?

- Hur formuleras olika aktörers agenda?

- Vilka förväntningar och förförståelser som dominerar dem?

 

Forskningsprojektet illustrerar en brist på kommunikation och delade erfarenheter, men också ett behov av nya sätt att skapa kunskap som kan vara användbar i lokala utvecklingsarbeten, vilket kräver en djupare förståelse för hur relationerna ser ut idag. I en lokal djupdykning i politiska och demokratiska processer växer en underifrån formulerad bild fram av relationerna mellan kvinnoföreningar, tjänstemän på olika nivåer och stadsdelspolitiker, vilken beskriver hur möten mellan dem existerar, eller inte existerar.

Description in English

Democracy, participation and empowerment are key words to develop a social sustainable society. In many marginalised neighborhoods is the relationship between, on the one hand the authorities, politicians and local officials, and on the other hand, housing, are characterized by a lack of trust and misunderstanding, sometimes even conflicts.

The overall aim of the research project is to help increase women's opportunities to participate in local development, building on earlier research that identified the underrepresentation of women in local development projects. Aspects like location, gender, class and ethnicity, in the inter-section, is central to the analysis of communication between politicians, civil servants and women.

Senast uppdaterad av Magnus Jando