Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kvinnors förhållningssätt till polisanmälan och medverkan i polisutredning i relation till uppbrottsprocesser ur våld

Kontaktperson: Mari Brännvall
Ansvarig: Ingela Kolfjord
Finansiär: Brottsoffermyndigheten
Tidsram: 2010-01-01 -- 2014-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Projektet tar sin utgångspunkt i den diskrepans som finns mellan en uttryckt samhällelig syn att kvinnor bör polisanmäla mäns våld i nära relation och vad kvinnor oftast gör när de utsätts för detta våld, nämligen avstår från att polisanmäla. Studien syftar till att förstå kvinnors beslut beträffande polisanmälan av mäns partnervåld och kvinnors upplevelser av rättsprocessen, samt hur polisanmälan och kvinnors upplevelser av rättsprocessen påverkar kvinnors uppbrott ur våld. Dessa frågor förstås i en kontext av mäns våld i nära relation, kvinnors uppbrott och omgivningens gensvar.

För att uppnå denna förståelse tar studien sin empiriska utgångspunkt i kvinnors berättelser om att ha levt med och lämnat en våldsam man, samt överväganden om och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. För att få tillgång till dessa berättelser har djupintervjuer genomförts med tjugo kvinnor. Intervjupersonerna rekryterades genom anslag på allmänna anslagstavlor och anslag i olika verksamheter, såsom vårdcentraler, fritidsanläggningar och socialtjänsten. Analysarbetet är inspirerat av en hermeneutisk ansats, i vilken meningen i intervjupersonens berättelse tolkas genom en pendling mellan såväl del och helhet, som empiri och teori. Analysen rör sig från en konkret beskrivande nivå mot en abstrakt analytisk nivå, där den teoretiska referensramen bidrar till en fördjupad förståelse.

Description in English

This research project has, for its starting point, the discrepancy between what the authorities want women to do when they are subjected to intimate partner violence – which is to report the violence to the police – and what most women actually do when subjected to intimate partner violence – it goes unreported. The aim of the study is to understand women’s decisions concerning reporting men’s intimate partner violence to the Police and women´s experiences of criminal proceedings, and also what reporting violence can mean when women leave violent men. These questions are to be considered in a context of men’s intimate partner violence against women, women leaving this violence and the authorities’ responses to this violence.

This research project takes women’s narratives of their experiences as an empirical starting point. In-depth interviews have been held with twenty women who have left an abusive male partner at least one year prior to participating in the study. Informants were recruited through posters on public notice boards and posters in different organizations, such as health care centers and social services. The analysis is inspired by a hermeneutic approach. 

Senast uppdaterad av Magnus Jando