Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kvinnors erfarenheter av att föda hemma och av omgivningens attityder till planerad hemförlossning

Kontaktperson: Ingela Sjöblom
Ansvarig: Ingela Sjöblom
Medarbetare: Ewa Idvall och Helena Lindgren Högskolan Dalarna
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2010-08-15 -- 2014-08-15
Forskningsprofil: Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Medicin

Syftet är att få kunskap om kvinnors erfarenheter av att föda hemma och av omgivningens attityder till planerad hemförloss¬ning.

Delstudie 1
Syfte: Att belysa svenska kvinnors upplevelser av att föda hemma.

Intervjustudie. 12 kvinnor som fött minst ett barn rekryterades via kontaktpersoner vid intresseföreningen Föda Hemma. De djupintervjuades om sina upplevelser av att föda hemma, intervjuerna transkriberades och analyserades med fenomenologisk-herme¬neutisk metod enligt Lindseth & Norberg (2004) Resultatet visar att upplevelsen är det samma som motivet till att välja hemfödsel och kvinnorna upplever att för dem ger att föda i hemmet det de önskar kring födandet. De är i den miljö som ger dem trygghet, de får det stöd de önskar och har familjen runt omkring. De upplever att de har bibehållen auktoritet och autonomi och en stark tillit till sig själva och livet.

Publicerad:
A qualitative study of women´s experiences of home birth in Sweden. Midwifery, vol. 22, ss. 348-355. Sjöblom, I, Nordström, B, Edberg A-K (2006)


Delstudie 2
Syfte: Att beskriva kvinnors erfarenheter av påverkan från omgivningen beträffande sitt val av planerad hemförlossning.


735 kvinnor som fött sammanlagt 1038 barn hemma mellan 1 januari 1992 och 31 juni 2005 tillfrågades och svarsfrekvensen var 99 %. Ett frågeformulär med 90 frågor besvarades rörande bl.a sociodemografisk och obstetrisk bakgrund, obstetriska data, inställning till medicinska risker o smärtlindring, upplevelse av påverkan från om¬givningen, upplevelse av nöjdhet med mödravård och förlossningen. Frågorna är formulerade i 7-gradiga skalor och som öppna frågor. Kvantitativ o kvalitativ metod kommer att användas för resultatanalys. Frekvens och medianvärden presenteras i grafer och jämförelser utifrån sociodemografiska och obstetriska faktorer samt förändringar över tid. De öppna frågorna kommer att analyseras med latent innehållsanalys. En nordisk datainsamling pågår där partnerns erfarenheter av hemförlossning efterfrågas och kommer att analyseras.

Description in English

Swedish women´s experience of giving birth at home and the influence from the surroundings about the choice of a home birth

Study 1: The aim of this study was to illuminate the experiences of women who have given birth at home.
Methods: The study had a descriptive design with a qualitative approach based on interviews with twelve women who analysed with a phenomenological hermeneutic method.

Results: Giving birth at home could be understood in three themes with internal variation seen as sub-themes: Having faith in one’s own, Choosing support on one’s own terms, Being at home, and could further be interpreted as proceeding in three spaces, the inner space, the shared space and the uniting space. Conclusion: Giving birth at home meant preserved authority and autonomy.
Published: Sjöblom, I, Nordström, B, Edberg A-K (2006) A qualitative study of women’s experiences of home birth in Sweden. Midwifery, vol. 22, ss. 248-355.

Study 2: The aim is to describe women’s experience of influence from the surroundings about their choice of a home birth.

The study have a descriptive design with a qualitative approach based on answers from a questionnaire with 90 questions, send to 735 women who have given birth at home during1992 and 2005 which overwhelming aim was to study planned home births in Sweden from different aspects.
The answers to be analysed are from two questions: 1: Do you think that somebody had tried to influence you not give birth at home?  and was answered in a seven degree scale. 2: If you think somebody have tried to influence you not to give birth at home, will you describe the situation you think of? This question is answered in free text and will be analysed by content analyse.

Senast uppdaterad av Magnus Jando