Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kvinnor med bröstcancer och deras upplevelse av strålbehandling

Kontaktperson: Annette Holst-Hansson
Ansvarig: Ingrid Bolmsjö
Medarbetare: Ewa Idvall
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2011-09-12 -- 2017-10-11
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap

Delstudie 1
Syfte: Att undersöka upplevelsen av andningsstyrd strålbehandling hos kvinnor med bröstcancer.

Intervjustudie om hur kvinnor med bröstcancer upplever andningsstyrd strålbehandling. Vid intervjustudien, som utfördes på ett universitetssjukhus i södra Sverige, där kvinnor intervjuades om sin upplevelse av andningsstyrd strålbehandling, informationen kring denna samt hur de hanterade sin dagliga behandling utkristalliserades att "Andas för livet" som det övergripande temat, kvinnorna upplevde andningen som ett sätt för dem att påverka sin behandling och därmed deras överlevnad. "Att delta i sin behandling på gott och ont", var den största kategorin med fyra underkategorier, "Att känna att man har gjort något bra", ”Att få en extra hälsobonus”, "Upplevelsen av att ha kontroll" och "Att vistas i en högteknologisk miljö ". Andningstekniken blev till en strategi som medförde att kvinnorna kunde hantera sin behandling samt gav dem en känsla av delaktighet som ledde till en känsla av att vara i kontroll. Kvinnorna ansåg också att andningen gynnat deras hälsa både psykiskt och fysiskt. Den högteknologiska miljön upplevdes som både hoppfull och skrämmande.

Publicerad:
Holst-Hansson A, Sjövall K, Idvall E, Bolmsjö, I. The breath of life- womens’ experiences of breathing adapted radiation therapy. European Journal of Oncology Nursing 2012. DOI information: 10.1016/j.ejon.2012.10.003. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2012.10.003

Delstudie 2
Syfte: Att undersöka hur utrikesfödda kvinnor med bröstcancer, bosatta i Sverige, upplever sitt dagliga liv under strålbehandling.

Det saknas kunskap om hur utrikesfödda kvinnor med bröstcancer och bosatta i Sverige upplever strålbehandling och informationen kring denna, hur de upplever och hanterar biverkningar av behandlingen samt hur de upplever bemötandet under strålbehandlingen. En lämplig grupp att undersöka är kvinnor från Jugoslavien, Bosnien-Hercegovina samt Irak eftersom dessa länder representerar den största andelen av Malmös invandrade befolkning. Undersökningen ska utföras som en semistrukturerad intervjustudie. Kvalitativa metoder är lämpligt när intentionen är att förstå andra människors upplevelser. Intervjumaterialet kommer att analyseras med innehållsanalys inspirerad av Burnard.

Senast uppdaterad av Magnus Jando