Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kvalitetsutveckling och effektivisering genom satsningar på ständigt förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården

Kontaktperson: Ewa Idvall
Ansvarig: Mattias Elg Linköpings universitet
Medarbetare: Ann-Christine Andersson Linköpings universitet, Kent-Inge Perseius landstinget i Kalmar län och Ersta Sköndal högskola
Finansiär: Landstinget i Kalmar län
Tidsram: 2009-01-01 -- 2013-12-31
Forskningsprofil: Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Medicin

Det övergripande syftet med projektet är att bidra med kunskap om hur strategiska satsningar för kontinuerligt kvalitetsarbete kan bidra till kvalitetsutveckling och effektivisering av hälso- och sjukvård. Forskningsprojektet tar som utgångspunkt den strategiska satsningen på förbättringsarbete som bedrivs inom Landstinget i Kalmar län "Varje dag lite bättre – kraften hos många", ett landstingsövergripande projekt som finansieras med 30 miljoner kronor.

Denna delstudie avser att bidra till kunskapen om hur praktikbaserade tjänsteinnovationer kan stimuleras och ledas utifrån en högre ledningsnivå. Hur kan ledningssystemet bättre ta tillvara medarbetarens kunskaper och idéer? Fokus kommer att ligga på chefernas uppfattningar om och tolkningar av de vägval som har realiserats, begränsningar och möjligheter som satsningen ger, samt krav och förväntningar som ställs på ledningspersonalen i samband med satsningen.
Intervjuerna kan beskrivas som halvstrukturerade och utgår från en intervjuguide med angivna teman och förslag till frågor.

Syftet är att vi vill få en rik bild av och goda insikter om de förutsättningar och möjligheter som gäller för idéutveckling och realisering i olika verksamhetskontexter. I den interaktiva forskningsansatsen blir spridningen av resultaten en naturlig del av hela forskningsprocessen. Den gemensamma kunskapsbildningen – genom analysseminarier, återföring, dialoger m.m. – möjliggör att resultaten tidigt kommer in i naturliga utvecklingsprocesser. På det sättet kan forskningen bli en integrerad del av landstingets satsning.

Senast uppdaterad av Magnus Jando