Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kunskapsbaserad teknik för kompetensutveckling

Kontaktperson: Mats Persson
Ansvarig: Mats Persson
Finansiär: Sveriges Byggindustrier
Tidsram: 2014-04-01 -- 2016-05-31
Fakultet/institution: Fakulteten för teknik och samhälle, Institutionen för medieteknik och produktutveckling
Ämne: Teknikvetenskap

I projektet utvecklas konkreta förslag, modeller och exempel på användning av digital teknik för dokumentation, informationshantering och kompetensförsörjning generellt i branschen samt för lärandet och kunskapsvalideringen inom ett eller ett par byggyrken alternativt inom visst ämnesområde eller delkurs i yrkesutbildningen.

Den inledande nulägesanalysen av kompetensförsörjning i byggbranschen ska:

 • identifiera brister och förbättringspotential ur tekniskt, pedagogiskt, kvalitetsmässigt och effektivitetsmässigt perspektiv inom olika utbildningsnivåer,
 • förslå hur användning av internet och utveckling av digital teknik kan effektivisera och kvalitetssäkra lärandet under såväl yrkesarbetares som tjänstemäns utövande av sina yrken med fokus på kunskapsunderlag och lärandet i byggprojekt,
 • påvisa praktiska exempel och tillgänglig teknik för effektiv kunskapsöverföring och erfarenhetsåterföring samt validering,
 • ta fram konkreta exempel på upplägg för några kunskapsområde och målgrupp.

I den efterföljande förbättringsanalysen och förslagsanalysen studeras hur informationsteknologi kan tillämpas i byggprojekt och byggbransch genom att:

 • föreslå hur erfarenhetsåterföring kan säkerställas och effektivisera,
 • föreslå hur (aktuella) kunskapsunderlag kan blir mer lättillgängliga för yrkesverksamma tjänstemän, konsulter och yrkesarbetare i det dagliga arbetet i projekten,
 • studera implementeringsstrategier och föreslå branschövergripande handlingsplan.

 

Description in English

In the project proposals are developed for models and examples of the use of digital technologies for documentation, information and skills generally in the construction industry as well as for learning and knowledge validation within one or two construction trades alternatively within particular subject or module in vocational education.

The initial state-of-the-art analysis of skills in the construction industry should:

 • identify gaps and improvement of technical, educational, quality and efficiency; within various levels of education,
 • propose the use of Internet and the development of digital technology to streamline and quality assuring learning throughout their professional workers as officials exercise of their professions with a focus on knowledge base and learning in construction projects,
 • demonstrate practical examples and available technology for efficient transfer of knowledge and experience feedback and validation,
 • develop concrete examples of arrangements for any field of knowledge and target audience.

The subsequent improvement analysis and suggestions analysis studies how information technology can be applied in construction projects and construction industry by:

 • suggesting how the lessons learned can be ensured and the efficiency ,
 • suggesting how ( current ) knowledge base can be more accessible for professionals officials, consultants and skilled workers in their daily work in the projects,
 • studying implementation strategies and suggest industry-wide action plan.
Senast uppdaterad av Magnus Jando