Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kunskapens framträdandeformer. Ett projekt om kunskapsutveckling och en högskolepedagogik med dubbelt perspektiv: teori och gestaltning

Kontaktperson: Margareta Melin
Ansvarig: Anette Göthlund och Konstfack
Medarbetare: Bo Reimer, Malmö högskola, Ana Gravitz, Södertörns högskola, Helena Danielson, Högskolan Dalarna, Birgitta Odelfors, Örebro universitet, Ulla Lind, Konstfack Cecilia Andersson och Konstfack
Samarbetspartner: Konstfack, Högskolan Dalarna, Södertörns högskola, Örebro universitet
Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsram: 2008-01-01 -- 2012-03-31
Forskningsprofil: Nya medier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation
Ämne: Tvärvetenskap

Målsättningen är att vidareutveckla en pedagogik med dubbelt perspektiv där olika former av kunskap används i lärande och examensarbeten inom högskolan. Projektet vill bidra till utbildningsvetenskap med avancerade reflektioner kring hur fem lärosäten, med olika förutsättningar, hanterar och möjliggör för studenter att arbeta både teoretiskt och gestaltande. Studien fokuserar tillkomsten och slutpresentationen av examensarbeten på respektive utbildningar.
Tanken om ett dubbelt perspektiv handlar om hur man utifrån olika mål kan kombinera teori med gestaltning på akademisk nivå, utan att ställa skrift eller andra kunskapsformer emot varandra. Istället vill vi arbeta med kunskapsutveckling utifrån teorier om ”skillnadens pedagogik.

Två delstudier avser att studera praktiker vid Konstfacks lärarutbildning och medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö Högskola som idag genomför examensarbeten med ”dubbelt perspektiv”, dvs. där såväl vetenskaplig uppsats som gestaltning ingår. Projektets tredje delstudie utförs vid lärarutbildningarna vid Högskolan Dalarna och Örebro universitet samt i interkulturell pedagogik vid Södertörns högskola. Varianter på nya arbetssätt kommer att erbjudas i examensarbeten och examinationsuppgifter vid dessa lärosäten vilket innebär att forskarna kommer att kunna studera införandet av delvis nya metoder på respektive högskola.

Projektets huvudsyfte är att studera hur olika kunskaper framträder såväl i lärprocesserna, som i det färdiga examensarbetet; det handlar om representationsformer och presentationsformer. Här ingår att undersöka införstådda betydelser av såväl vetenskaplig som andra former av kunskapsgestaltning. Projektet vill undersöka möjlighetsvillkoren för att omförhandla arbetsfördelningen mellan vetenskapliga och gestaltande verktyg, och hur studentens inflytande över sin kunskapsutveckling därmed kan förstärkas. Därmed kommer även föreställningar om ett komplementärt eller integrerande perspektiv på relationen mellan dessa verktyg att kartläggas och utmanas. En kunskapsutveckling på detta område förutsätter att rådande normer synliggörs, vilka skapar och reglerar procedurer och värdehierarkier inom högskolans examensordningar. Därför är ett mål även att inventera och utveckla kriterier för bedömning av examensarbeten med dubbelt perspektiv.

Description in English

This project develops pedagogy through double perspectives, in which scientific research is joined with artistic practice as different, but compatible forms of knowledge in learning and degree projects in higher education. The aim is to examine how different forms of knowledge appear in learning processes as well as in student theses; focus is equally placed on forms of representation and presentation.

The project will contribute to Educational Science by analyzing experiences from five different institutes of higher education: four pedagogical departments and one department of Art, Culture and Communication. This gives access to varying culture- and media perspectives from students who work both with practise based and research based theses. Using ethnographic methods, the researchers follow student work and make interviews. Through this process the students get access to theories as well as tools for performing knowledge in their learning processes and thesis composition. There is a lack of academic investigation of this double perspective. We will explore what happens when these different practices create new performative knowledge. We want to contribute with research taking inspiration from “Performative Social Science”. These research methods do not simply describe the world, but also enact it. They are performative in the sense they have specific effects; they make differences, they enact realities, and they can help to bring into being what they have discovered.

Senast uppdaterad av Magnus Jando