Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Konstnärlig forskning/Artistic Research

Kontaktperson: Staffan Schmidt
Ansvarig: Staffan Schmidt
Finansiär:
Tidsram: 2010-08-02 -- 2012-08-31
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation
Ämne: Tvärvetenskap

Konstituerande objekt – på väg mot en interdisciplinär konstnärlig metod. Syfte: Ökat medvetande om gemensamma praktiker och metoder inom det konstnärliga området som de uttrycks i relationen till respektive områdes studieobjekt. Projektet startpunkt är metodiska analogier, likheter och skillnader mellan ämnesområdens och programs uppfattning av sitt konstituerande/disciplinerande föremål – objekt, fotografier, film, artefakter, tecken, etc.

En jämförelse internt K3s ämnesområden och program, och externt den konstnärliga forskningen, mellan uppfattningar om och beskrivningar av det ”konstituerande forskningsobjektets” identitet och referensstruktur; historia, kvalitetsdiskurs, dess projektiva horisont/förändringspotential och samhällsnytta.

Lärarens och forskarens identitet uttryckt genom deras relation till det ”konstituerande objektet”.

Description in English

Constituent objects – Towards an interdisciplinary artistic method. Objective: An increased awareness of common practices and methodologies within the artistic field, as it is expressed in relation to each area’s object of study. The project starting point is methodological analogies, similarities and differences between disciplines and programs on the perception of its constituent / disciplining thing; objects, photographs, films, artifacts, signs, etc.

An internal comparison of K3s disciplines and programs, and an external reference to artistic research, between perceptions and descriptions of the identity and reference structure outlining the "constituent research object"; history, discourse of quality, its projective horizon / change potential and possible public advantages.

The teacher and the researcher's identities are studied as expressed through their relationship to the "constituent object".

Senast uppdaterad av Magnus Jando