Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kombination av makronivåmodeller och agentbaserade modeller för förbättrad analys av åtgärders effekter på transportsystem

Kontaktperson: Paul Davidsson
Ansvarig: Paul Davidsson
Medarbetare: Jan Persson och Johan Holmgren
Samarbetspartner: Vectura
Finansiär: Trafikverket
Tidsram: 2010-01-11 -- 2012-10-31
Fakultet/institution: Centrum för teknikstudier
Ämne: Teknikvetenskap
Hemsida: http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=2083

Traditionellt sett används makronivåmodeller vid studier av styrmedels eller infrastrukturinvesteringars effekter på förändringar i val av trafikslag, fordonsval, vägval m.m. Makronivåmodeller använder ofta statistiska samband mellan olika parametrar för att bland annat ta fram trafikflöden på transportinfrastruktur genom kostnadsminimering. En annan typ av modell är agentbaserade simuleringsmodeller där individuella enheter simuleras. Vi ser möjligheter för makronivåmodeller och agentbaserade modeller att komplettera varandra. Agentbaserade modeller kan bland annat ge ökad förståelse för hur logistiska val görs i vissa typer av transportkedjor (exempelvis beroende på produkttyp), medan makronivåmodeller kan ge input till agentbaserade modeller där det är svårt och tidskrävande att samla in data. Vårt projektförslag avser att undersöka hur makronivåmodeller och agentbaserade simuleringsmodeller kan kombineras och komplettera varandra då effekterna av olika typer av åtgärder, såsom styrmedel och småskaliga infrastrukturinvesteringar, analyseras. Konkreta fallstudier ska göras där simuleringsstudier visar på hur de olika modellerna kan fungera tillsammans genom olika nivåer av integration och generera intressanta resultat i form av beslutsunderlag, modellförbättring, m.m. Några exempel på studier är: - Småskaliga infrastrukturinvesteringars (såsom kombiterminaler) effekter på transportkedjor - Effekter av vägskatter på särskilda produktflöden. Projektet utförs parallellt med SAMGODS-utvecklingen och involverar intressenter i gruppen för att säkerställa att fokus läggs på relevanta frågeställningar och att kunskap sprids mellan projekten. Projektet kan bidra både till praktisk nytta i form av förbättrade analysunderlag vid studier av åtgärders effekter på transportsystemet, och även teoretisk nytta vad gäller möjligheter att kombinera olika modelleringsapproacher. Förbättrat analysunderlag kan ge större möjlighet att nå miljömål för ett hållbart transportsystem.

Senast uppdaterad av Magnus Jando