Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Klass, genus och etnicitet i vårdarbete

Kontaktperson: Margareta Rämgård
Ansvarig: Margareta Rämgård
Medarbetare: Martha Questa docent vid Halmstad högskola
Finansiär: Medel sökes från FAS
Tidsram: 2012-01-01 -- 2013-03-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Tvärvetenskap

En studie om hur vårdpersonal och vårdtagare konstruerar klass, genus och etnicitet i äldreomsorgen. 
Social värdighet för den enskilde vårdtagaren i äldreomsorgen kan relateras till en personcentrerad vård där personen skall vara delaktig i beslutsfattandet om den egna omsorgen. Detta påverkas även av hur personalen interagerar med varandra utifrån olika uppfattningar som inbegriper klass, genus och etnicitet. Forskning har belyst differentierade aspekter på etnicitet och genus i vården. Dessa aspekter har ofta relaterat till hur vardagsrelationer inom vård och omsorg utvecklas till olika maktförhållanden mellan personal och vårdtagare (Gunnarsson & Szebehely 2009, Eliasson 2000). Ett annat exempel är Torres (2008,2011) som i flera studier belyst och påtalat migrationen påverkan på transkulturella relationer i vården. Det detta projekt tillför i denna metateoretiska debatt är att det utgår från en intersektionell analys i samverkan med äldreomsorgens praktik. Syfte med studien är således att belysa den vardagsdynamik om uppstår mellan vårdpersonal samt att identifiera huruvida den är kopplad till en konstruktion i själva vårdsituationen utifrån ett intersektionellt perspektiv.

Projektet involverar undersköterskor och sjuksköterskor av olika kön och etnisk tillhörighet som arbetar i ett privat äldreboende med ett stort antal migrerad personal från hela världen. Boendet har specialiserat sig på att ta emot utländskt födda medborgare. Intervention sker i form av fokusgrupper där personalen diskuterar svåra och etiskt värdeladdade och utmanade situationer i vården utifrån olika case som de själva upplevt och som de tillsammans reflekterar runt. Studiens mål är att förstå hur konstruktioner av klass, genus och etnicitet tar sig uttryck samt även att bidra till en förändring i praktiken. Poängen är att förhindra reproducerandet av stereotypa föreställningar om genus, klass och etnicitet för att stärka social värdighet i äldreomsorgen.

Description in English

A study of how healthcare professionals construct class, gender and ethnicity in the elderly.

Social dignity for a person in elderly care are related to person-centered care. This is also depended of how the staff interact with each other from a  class, gender and ethnicity perspective. Research has highlighted the differentiated aspects of, class, ethnicity and gender in health care. These aspects are often related to how everyday relationships in health care develop into different power relationships between staff and patients (Gunnarsson & Szebehely 2009, Eliasson 2000). Another example is Torres (2008.2011) that in several studies highlight that migration has an important impact on cross-cultural relationships in health care. This project use an intersectional analysis in collaboration with elderly care staff. The aim of the study is to highlight the social dynamics between health professionals and to identify constructions of class, gender, and ethnicity  from an intersectional perspective.

The project involves nurses whoworks in a private nursing home with a large number migrated staff from around the world. The accommodation has specialized in accepting foreign-born citizens. The intervention takes the form of focus groups where staff  discuss difficult ethical and value-laden challenging situations in healthcare from different cases that they themselves have experienced. The study's goal is to understand how constructions of class, gender and ethnicity manifests itself as well as to contribute to a change in practice. The point is to prevent reproduction of stereotypical notions of gender, class and ethnicity in order to strengthen social dignity in elderly care.

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando