Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Keramiskt bensubstitut som transplantatmaterial vid sinusaugmentation

Kontaktperson: Anna Truedsson
Ansvarig: Gunnar Warfvinge
Medarbetare: Pia Lindberg, Bo Sunzel och Jian-Sheng Wang
Samarbetspartner: Bone Support AB, Lund
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2010-01-01 -- 2013-12-30
Forskningsprofil: Oral hälsa
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi

Tandlöshet leder till minskad tuggförmåga och idag önskar patienter i allt större utsträckning ersättning i form av fasta tänder, d.v.s. tandimplantat. Vid stora benförluster i överkäken går det ofta inte att utföra implantatinstallation utan att först transplantera autologt (patientens eget) ben till käke och bihåla (s.k. sinuslift) för att på så sätt skapa ett stabilt fäste för tandimplantaten. Bentransplantatet tas antingen från underkäken eller från höften beroende på hur mycket som behövs. Att ta transplantatben i tillräcklig mängd kan emellertid vara tekniskt svårt, särskilt hos patienter med omfattande benresorption eller osteoporos (benskörhet). Operationen riskerar också att ge patienten ett extra lidande vilket, i sin tur, skapar kostnader för samhället i form av vårdkostnader och arbetstidsbortfall. Genom åren har man därför sökt alternativa metoder att skapa nytt benfäste vilket bl.a. innefattat biologiska eller artificiella bensubstitut.
 
Syftet med projektet är att studera ett nytt syntetiskt bensubstitut med avseende på klinisk användbarhet inom rekonstruktiv käkkirurgi, framförallt inför implantatkirurgi. Bensubstitutet är primärt ämnat för behandling av kotfrakturer vid osteoporos men vi tror att det också skall kunna ersätta autologa bentransplantat inom odontologin även om förutsättningarna där är annorlunda. I djurexperiment studerar vi därför materialets osteokonduktiva egenskaper på benytor, d.v.s. hur materialet förmår styra bennybildning och ge upphov till en volymsökning. Projektet innefattar också kliniska studier av patienter som behandlas med bensubstitutet inför implantatbehandling och som sedan följs under läkning och den efterföljande protetiska behandlingen.

Vår hypotes är att det är möjligt att använda det aktuella bensubstitutet istället för autologa bentransplantat vid sinuslift och att detta hade medfört en stor vinst för både patient och samhälle. Vi genomför därför också en hälsoekonomisk studie där vi analyserar olika behandlingsalternativ med avseende på lidande, vårdkostnader och övriga samhällskostnader relaterade till sjukskrivning.

Description in English

The aim of the project is to study the properties of a new synthetic bone substitute with reference to its usability in reconstructive oral and maxillofacial surgery. The material will be used instead of autologous bone transplants retrieved from the jaw bone or hip. The project comprises both experimental studies and clinical trials. Further, a health economic evaluation of the various clinical applications is performed.

 

Truedsson A, Wang J-S, Lindberg P, Gordh M, Sunzel B, Warfvinge G. Bone substitute as an on-lay graft on rat tibia. Clin Oral Impl Res 2010; 21:xxx

Senast uppdaterad av Magnus Jando