Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kat – En studie om användare, bruk och samhälleliga insatser

Kontaktperson: Johan Nordgren
Ansvarig: Björn Johnson
Finansiär: Malmöp högskola
Tidsram: 2012-12-01 -- 2017-11-30
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Detta avhandlingsprojekt berör användning av den narkotikaklassade växten kat (Catha edulis) i Sverige. Med hjälp av etnografiska metoder kommer katanvändningen i Malmö att undersökas för att ge fördjupade kunskaper om fenomenet. De huvudsakliga frågeställningar som vägleder studien är: hur kan man förstå användningen av kat i den svenska kontexten? samt hur blir man en katanvändare?

Bruk av kat har i forskningen och i media kopplats till personer som har somalisk bakgrund. I Somalia är bruket lagligt och till stor del socialt accepterat, men det förefaller inte ha utförts någon etnografisk studie av katanvändningen i en kontext där användningen inte är traditionellt förankrad inom majoritetsbefolkningen. Därmed kan föreliggande studie bidra till en ökad förståelse gällande användning av en traditionellt förankrad psykoaktiv substans i en för användarna ny kulturell, nationell och juridisk kontext (det vill säga i "Väst").

Studiens rumsliga kontext är Malmö, vilket beror på tre aspekter. Det finns indikationer på att det upplevs som lättare att få tag på kat i Malmö jämfört med Stockholm och Göteborg, dessutom rapporterar Tullverket i sin beslagsstatistik att majoriteten av alla beslag gällande kat görs vid tullstationen vid Öresundsbron. Att forskaren bor i staden innebär att närheten till fältet ökar möjligheterna att ta del av den studerade gruppens vardagliga aktiviteter, vilket är centralt för den etnografiska ansatsen. Metoderna som planeras att användas är kvalitativa intervjuer, informella konversationer och samtal samt deltagande observation under en längre tidsperiod.

Tanken är att analyser av det empiriska materialet ska kunna leda till teoriutveckling gällande etnicitet och narkotikaanvändning, framförallt utifrån ett kritiskt perspektiv. Dessutom finns en ambition att utforska hur samhället på bästa sätt kan hjälpa de som har utvecklat ett problematiskt bruk av kat.

Description in English

This PhD project concerns the use of the psychoactive plant khat (Catha edulis) in Sweden. The use of khat in Malmö will be studied with ethnographic methods with the aim of producing more in-depth knowledge about this social phenomenon. The overarching research questions are: how can khat use in a Swedish context be understood? and how does one become a person who uses khat?

The use of khat has in both the media and in research been constructed as something which affects the Somali immigrant population. In Somalia the use is legal and is broadly considered a socially accepted pastime, but there has not been any ethnographic study conducted of khat use and users in a context where the use is not traditionally grounded in general.

This study will hopefully contribute to an increased understanding of the use of a psychoactive substance which is used in a, for the users, different cultural, national and juridical context. The study will be conducted in Malmö since there are indications that it easier to acquire khat there compared to other locations and since the Customs has made the majority of their khat seizures at the Öresund bridge. Persons who have used khat or who are currently using this substance will be interviewed about their use, their social and economic situations and perceptions of possible help needed to reduce harmful effects of the use. One aim is that an analysis of the empirical material will result in theory development concerning ethnicity and drug use, especially from a critical perspective. Another aim is to explore how society could help those who have developed a problematic pattern of khat use.

Senast uppdaterad av Magnus Jando