Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kartläggning av undervisning om hiv, sexuellt överförda infektioner )(STI) och SRHR i svensk lärarutbildning 2016

Kontaktperson: Bodil Liljefors Persson
Ansvarig: Bodil Liljefors Persson
Medarbetare: Irene Andersson
Samarbetspartner: Hans Olsson, RFSU
Finansiär: Folkhälsomyndigheten
Tidsram: 2016-01-01 -- 2016-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Forskningscentrum: Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Fakultet/institution: Lärarutbildningen, Individ och samhälle

Kunskapen om undervisningen på lärarutbildningen i frågor som prevention, hiv, sexuell hälsa, sexualitet, kön och andra faktorer som påverkar sexualitet och relationer och andra frågor som rör sex och samlevnad, är liten. Det finns inte ens kunskap om i vilken utsträckning undervisning i jämställdhet, sexualitet, kön och relationer ges på grundlärarutbildningen åk 4-6.

En kartläggning av lärarutbildningarna genomfördes 2004 av RFSU och då framkom en mycket stor variation inom och mellan landets olika lärarutbildningar och man beräknade att endast 6 procent av de blivande lärarna fick någon som helst undervisning i sex och samlevnad under sin grundutbildning. (RFSU, 2008) Undersökningar har visat att eleverna i skolan inte är särskilt nöjda med undervisningen. Ungefär hälften av respondenterna i UngKAB09 uppgav att de hade fått tillräckliga kunskaper för att ta hand om sin sexuella hälsa. I Ungdomsbarometern uppgav bara runt 20 procent att de tyckte att sex och samlevnadsundervisningen varit ganska eller mycket bra. Man kan anta att detta har att göra med lärarnas kompetens. Det kan också te sig egendomligt att jämställdhet, sexualitet, kön och relationer ännu inte är obligatoriskt på samtliga lärarutbildningar mot bakgrund av att ämnesområdet har varit obligatoriskt i skolan sedan 1955.

 Mot bakgrund av den centrala plats frågor om sex och samlevnad ges i läroplanerna är det förvånande att kunskapen om lärarutbildningarna på detta område fortfarande är så liten. Vi avser att undersöka och kartlägga förekomsten av undervisning om kunskapsområdet sex och samlevnad på lärarutbildningarna, det vill säga sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och de teman som ingår i detta begrepp, och vilket innehåll undervisningen har.

Description in English

Knowledge about how sexuality education is approached in teacher education programs regarding prevention of HIV, sexual health, sexuality, gender and other factors that affect sexual relations (SRHR) is slight. We do not even know to what extent teaching about this knowledge area is integrated in the education for teachers in grades 4-6 in Sweden.

 

A mapping of the teacher education programs was conducted in 2004 by RFSU (National Organisation for Sexuality Education), and the result of that mapping was that there is a great variety both within and between  the various teacher education programs across Sweden.  Only 6% of the teacher students had any instruction whatsoever in this subject area during their education programs (RFSU 2008). Various explorations have shown that the students in schools are not satisfied with the content of their sexuality education. Approximately 50% of the students answering the questionnaire UngKAB09 stated that they were satisfied and had relevant knowledge in order to maintain their own sexual health. Only 20% stated that they considered the content of the teaching good or very good.

This might be related to the education the teachers have actually received and their possibilities to gain knowledge about the subject area during their educational programs.

It is also significant that the subject/knowledge area regarding equality, sexuality, gender and relations is still not mandatory in all teacher education programs, even though the knowledge area has been compulsory in schools since 1955 in Sweden.

Considering the importance of the knowledge area and the emphasis it is given in the latest school curricula from 2011 there is surprisingly little knowledge about how prevalent teaching about the subject area is within the various teacher programs. It is the aim of this project to explore and map to what extent this subject area is present in teacher education programs today and also what is the central content in what is actually taught in teacher education programs.

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando