Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Jämn könsfördelning på mellanchefsnivå

Kontaktperson: Tuija Muhonen
Finansiär: Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ)
Tidsram: 2010-01-01 -- 2011-12-31
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Hemsida: http://mah.se/Forskning/varforskning/Program/Centrum-for-tillampad-arbetslivsforskning-CTA/Personal/Personal_CTA/gammalt-arkiv/Tuija-Muhonen3/Jamn-konsfordelning-pa-mellanchefsniva-/

Jämn könsfördelning på mellanchefsnivå – hur påverkas den kvalitativa jämställdheten?

Malmö högskola har en jämn könsfördelning på mellanchefsnivån (19 kvinnor och 17 män), dvs. bland sina enhetschefer/prefekter. Frågan är om den jämna könsfördelningen medfört att man har uppnått jämställdhet även kvalitativt sett? Den kvalitativa aspekten av jämställdhet syftar till att både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter, synpunkter, värderingar och livsvillkor tas tillvara och får påverka utformningen och utvecklingen av verksamheten och organisationen. Syftet med projektet är att undersöka hur den uppnådda kvantitativa jämställdheten förhåller sig till den kvalitativa jämställdheten, dvs. innehållet i chefsarbete, förväntningar, befogenheter och förpliktelser. Finns det skillnader mellan kvinnliga och manliga mellanchefer när det gäller olika aspekter i chefsarbete, deras utvecklingsmöjligheter, hur de arbetar med jämställdhet i organisationen samt medarbetarnas upplevelse av deras chefskap och jämställdhetsarbete? Målet med projektet är att komma ett steg vidare i högskolans jämställdhetsarbete, där även den kvalitativa jämställdheten tydligt lyfts fram och utvecklas. Projektet kommer att genomföras under 2010-2011 med hjälp av fokusgrupper och intervjuer med samtliga 36 enhetschefer/prefekter vid Malmö högskola. Även samtliga av deras medarbetare (ca 720 lärare) kommer att delta i en enkätundersökning.

Projektledare: Tuija Muhonen, Kultur och samhälle

Projektet finansieras av Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ) som är en är en statlig utredning under Utbildningsdepartementet

 


 

Senast uppdaterad av Magnus Jando