Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Internationalisering på hemmaplan och lärarrollens förändring

Kontaktperson: Hilma Holm
Finansiär: Postdokprogram för kompetensutveckling i högre utbildning. Malmö högskola
Tidsram: 2011-11-01 -- 2013-10-31
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle
Hemsida: http://mah.se/postdok

Internationalisering av den högre utbildningen är sedan länge en prioriterad fråga på universitet och högskolor i Sverige. Innebörden i begreppet, rationaliteten bakom och målsättningarna med internationalisering har dock ändrats över tiden. En rad studier har också visat att den praktiska innebörden av internationalisering ofta är oklar och att konsekvenserna för akademin sällan diskuteras.

Syftet med föreliggande projekt är att undersöka internationaliseringen så som den förstås och praktiseras av universitetslärare som är verksamma vid Malmö högskola. Hur uppfattar lärare internationalisering och hur arbetar de med detta? Hur relaterar internationalisering exempelvis till specifika ämnesmässiga överväganden, professionella identiteter och organisatoriska överväganden?

Speciell fokus kommer att ligga på internationalisering i dess vidare bemärkelse, vilket lyfts fram i begrepp som internationalisering för alla och internationalisering på hemmaplan.

Teoretiskt tar studien sitt avstamp i antropologiska studier av politisk styrning och policyfrågor, där politisk styrning uppfattas som ett dynamiskt socialt och politiskt fält. Aktörernas tolkningar och konceptualiseringar av politiska riktlinjer är således centrala. Forskningen kommer att bygga på intervjuer med administratörer och lärare på fakulteten för Lärande och Samhälle. För att sätta in detta i en vidare kontext kommer även en rad policydokument att analyseras och problematiseras.

Målsättningen är att tydliggöra de processer som samverkar i internationaliseringen av den högre utbildningen och även att ge verktyg för en inomvetenskaplig diskussion om internationaliseringens syfte och innebörd.

Senast uppdaterad av Magnus Jando