Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Innovativa fastighetsföretag

Kontaktperson: Stig Westerdahl
Medarbetare: Ulla-Christel Götherström och Peter Parker
Finansiär: Vinnova
Tidsram: 2013-09-23 -- 2014-01-31
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier

Projektet ´Innovativa fastighetsföretag´ utgår från de stora utmaningar fastighetsbranschen står inför. Nya förutsättningar kräver innovativa lösningar: bostadsbristen är stor i många städer och stora delar av fastighetsbeståndet måste rustas upp och energieffektiviseras i samråd med de boende. Sociala frågor blir allt mer centrala samtidigt som de allmännyttiga fastighetsföretagen ska verka på affärsmässiga villkor. Fastighetsföretag förutsätts inta en viktig roll i städers omvandling i hållbar riktning. Sammantaget ställer detta stora krav på innovativt tänkande, inte minst organisatoriskt. I denna utveckling intar den kommunalt ägda allmännyttan en särställning.

Syftet i projektet är att analysera framväxten av organisatoriska innovationer i allmännyttiga fastighetsföretag. Frågorna rör vilka organisatoriska förutsättningar som krävs, hur innovationerna förhåller sig till affärsnytta och samhällsnytta samt vilka lärprocesser som utvecklas. Av särskilt intresse är att studera hur innovationer omsätts i den vardagliga praktiken. Projektet är finansierat fram till 31 januari 2013 och ska resultera i en ansökan om ett flerårigt större projekt.

MKB Fastighets AB i Malmö och Landskronahem är typiska representanter för företagen. De utvecklar nya förvaltningsformer och har båda betydande bestånd som successivt kräver upprustning. Genom deltagande i projektet ges de möjlighet att förstå sina speciella förutsättningar och utforska möjligheterna till organisatoriskt nytänkande.

Bostadsföretagens förvaltning är till stor del outforskat. Projektet utgår från att forskning på området har värde för både de privata och allmännyttiga bostadsföretagen liksom för aktörer inom

Hållbar stadsutveckling. Allmännyttans organisationsformer är en fråga som går bortom det enskilda företaget och berör en rad olika samhällsaktörer.

Senast uppdaterad av Magnus Jando