Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Individuella utvecklingsplaner som fenomen i tiden, samhället och skolan

Kontaktperson: Docent Ann-Christine Vallberg Roth
Ansvarig: Docent Ann-Christine Vallberg Roth
Medarbetare: Fil dr Annika Månsson
Finansiär: Utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK)
Tidsram: 2001-11-01 -- 2006-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Samhällsvetenskap

Artikelns syfte är att genom proble­matisering, tentativ begreppsutveckling och kritisk granskning bidra till förståelsen av det framväxande fenomenet med individuella utvecklingsplaner. Sju intervjuer med lednings­personer, som barn- och ungdomschefer samt rektorer, från fyra kommuner i södra Sverige, genomfördes och analyserades tillsammans med övrigt insamlat material. 

Individuella utvecklingsplaner kan ses som uttryck för brytpunkter mellan modernitet och senmodernitet - både som uttryck för valfrihet, ökat inflytande och reglerad barndom. Tre kommunmönster identifieras: (1) homogent och monokulturellt, (2) varierat och heterogent, samt (3) verksamhetsskilt mönster. Begreppet individuella utvecklingsplaner bryts ner i de tre delbegreppen: individuell, utveckling och plan. En inbyggd oklarhet och dissonans visar sig mellan begreppens definitionsmässiga innebörd och vad fenomenet tycks representera och omfatta i normativa texter och i det empiriska materialet. Individorienterad normalplan är ett begrepp som mer precist beskriver fenomenet så som det framträtt i materialet. 

Nyckelord: Förskola, grundskola, individuell utvecklingsplan, läroplan, mångfald, samhälle.

Publikationer

Vallberg Roth Ann-Christine (2006). Lärare och IUP. Fritidspedagogen.

Vallberg Roth, Ann-Christine & Månsson Annika (2006a). Individuella utvecklingsplaner som fenomen i tiden, samhället och skolan. Utbildning & Demokrati, 15(3), 31-60.

Vallberg Roth, Ann-Christine & Månsson, Annika (2006b). Kan man planera individuell utveckling? Förskoletid­ningen, 31(3), 4-11.

Vallberg Roth Ann-Christine & Månsson, Annika (2006c). Kan man planera individuell utveckling? I specialutgåva av Förskoletidningen ”IUP i förskolan?” Solna: Fortbildningsförlaget.

Description in English

Individual development plans as a phenomenon of the times, of society and of school 

The aim of this article is to contribute to improved understanding of the growing phenomenon of individual development plans by means of discussion, concept development and critical examination. Seven interviews were conducted with people in leading positions, e.g. head teachers, in four municipalities in southern Sweden and subsequently analyzed with other data collected.

Individual development plans can be seen as a sign of the breakpoint between modernity and late modernity – as a manifestation of freedom of choice, increased influence as well as a regulated childhood. Three municipal patterns are identified: (1) homogeneous and mono-cultural, (2) diversified and heterogeneous, and (3) a development of different patterns in preschool and school. The concept of individual development plans is broken down into the three sub-concepts of individual, development and plan. A built-in vagueness and dissonance appears between the meanings conveyed by the definitions of those concepts on the one hand and what the phenomenon seems to represent and include in normative texts and in the empirical material on the other. Individual-oriented normal plan is a concept that describes this phenomenon more accurately as it appears in the material.

Key words: preschool, compulsory school, individual development plan, curriculum, diversity, society.

Senast uppdaterad av Magnus Jando