Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Individuell värmemätning i flerbostadshus

Kontaktperson: Simon Siggelsten
Ansvarig: Simon Siggelsten
Medarbetare: Bengt Hansson och Stefan Olander (LTH)
Samarbetspartner: Lunds Tekniska Högskola
Finansiär: CERBOF, CFFF och Byggrådet
Tidsram: 2008-09-01 -- 2011-06-30
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Samhällsvetenskap

Traditionellt hyrs lägenheter i Sverige ut med kostnaderna för värme och vatten inkluderat i hyran. Situationen i övriga Europa är liknande med undantag för några få länder. Exempelvis har Tyskland och Danmark lagstiftningar som reglerar mätning och debitering av värme och vatten. Med en flödesmätare installerad på inkommande vattenledning är det enkelt att individuella mäta förbrukningen per lägenhet. Men individuell mätning av värme är mer komplicerat och dagens mätmetoder ger inte ett helt rättvist underlag för en värmekostnadsfördelning.

Projektet undersöker problematiken med individuell värmemätning i flerbostadshus. Syftet är att skapa en helhetsbild över individuell mätning och debitering av värme i svenska flerbostadshus inklusive jämförelser med andra Europeiska länder. I fokus är främst mättekniker, fastighetsägarnas incitament och hyresgästernas upplevelser och inställningar. Målet med arbetet är att skapa underlag för en handbok och en slutrapport som ska bidra till en ökad kunskap om hur välfungerande incitament och system för individuell värmemätning bör utformas.

Description in English

Traditionally, flats in Sweden are rented with heat and water included. In Europe, the situation is similar with the exception of a few countries. For example, in Germany and Denmark the measurement and charging of heat and water are regulated by law. With a flow meter installed on the incoming water pipe, it is easy to measure the individual water consumption per flat. But individual measurement of heat is more complex and modern methods are not entirely fair.

The project examines the problems of individual heat metering in multi-dwelling residential properties. The aim is to create an overall picture of individual metering and charging of heat in Swedish multi-dwelling residential properties, including comparisons with other European countries. The focus is primarily measurement techniques, property owners’ incentives and tenants’ experiences and preferences. The aim of the work is to provide a basis for a handbook and a final report that will contribute to a better understanding of how effective incentives and systems for individual heat metering should be designed.

Senast uppdaterad av Magnus Jando