Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hyperlokal publicering - lokala medier i nya former

Contact person: Sara Leckner
Co-workers: Gunnar Nygren (projektledare) Södertörns högskola and Carina Tenor Södertörns högskola
Funding: Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse
Timeframe: 2015-10-01 -- 2017-10-31
Faculty/Department: Faculty of Technology and Society, Department of Computer Science and Media Technology
Webpage: http://wpmu.mah.se/hyperlocal/

En ny typ av lokala medier växer utanför de traditionella medieföretagen – lokala gratistidningar, prenumererade lokala endagarstidningar och fristående lokala nyhetssajter. Forskningen har hittills sysslat främst med lokalpublicering i traditionella dagstidningar och public service, medan kunskapen om nya typer av lokala medier ännu bara är fragmentarisk. Målet med forskningsprojektet ”Hyperlokal publicering”, som är ett samarbete mellan Södertörns högskola och Malmö högskola, är att råda bot på detta.

Projektet kartlägger hur det hyperlokala medielandskapet ser ut i Sverige, vilka nya lokalmedier som finns och var de finns någonstans. Är det så att nya lokalmedier växer fram där de traditionella lägger ned lokalredaktioner och minskar sin lokala bevakning? Projektet undersöker också hur det mediala ekosystemet ser ut. Här undersöks hur hyperlokala medier fungerar i relation till både de större regionala medieföretagen (såväl dagstidningar som public service) och i relation till sociala medienätverk som Facebook och Twitter. Var finns informationen för medborgarna och vilka är det som står för granskningen av lokala makthavare? Vilka kanaler används för den lokala debatten och medborgarnas mötesplatser i det lokala nätverkssamhället? Utöver detta, studerar projektet användarnas inställning och förhållande till nya och etablerade lokala medieformer, genom medverkan i den nationella SOM-undersökningen 2016 (se http://som.gu.se/undersokningar/den-nationella-som-undersokningen)

Projektet studerar nya typer av lokala medier utifrån tre perspektiv:

  • Redaktionell hållbarhet – hur stor är bredden i det redaktionella innehållet, hur kombinerar man användningen av olika plattformar (betalt papper, gratis, webb, sociala medier och ev. närradio/lokal-tv), vilken är graden av professionalitet i journalistiken, samt hur lokala är publikerna och vilken roll har publiken som medproducent?
  • Ekonomisk hållbarhet – hur ser ägarmönstren ut, vilka ekonomiska förutsättningar har medierna och vilka ekonomiska hinder finns det för utveckling, liksom vilken ställning har de på de lokala annonsmarknaderna?
  • Användarperspektivet – hur viktiga är nya typer av lokala medier för publiken/användarna, vilken möjlighet har användarna att medverka, och hur värderar användarna trovärdighet och betydelse för nya lokala medier?

Beskrivning på svenska

A new kind of local media is growing outside from traditional media companies – local free newspapers, subscribed local one-day papers and independent local news sites. Previous research has mainly focused on local publishing in traditional settings like established newspapers and public service, while knowledge of new types of local media is still only fragmentary. The goal of the research project "hyperlocal publishing" – a collaboration between Södertörn University and Malmö University – is to remedy this knowledge gap.

The project maps how the hyperlocal media landscape looks like in Sweden, what kinds of new local media there are on the local markets and on what platforms the hyperlocal media exist. Do new local media emerge where traditional media are closing down and reduce their local coverage? Do they emerge mainly on digital platforms? The project also examines how the media ecosystem is situated in Sweden, that is, in what ways do new hyperlocal media relate to the major regional media companies (both newspapers and public service) as well as to social media networks like Facebook and Twitter. Where can the information for the citizens be found and who is responsible for auditing local policymakers? Which channels are used for local debate and public meeting places in the local network society? Additionally, the project studies the users’ attitudes and relationships to new and established local media, through questions included in the nation-wide SOM survey (http://som.gu.se/undersokningar/den-nationella-som-undersokningen) 2016.

The project studies the new types of local media from three perspectives:

  • Editorial sustainability – how wide coverage has the editorial content, how do the new local media sources combine the use of different platforms (paid papers, free paper, web, social media and possibly community radio/local tv), what degree of professionalism do their journalism have, how local are their audiences, and what role does the audiences have as co-producers of the local content?
  • Economic sustainability – what does the patterns of ownerships look like, what economic conditions do the new local media sources have, what are the financial obstacles for the development of ne local media, and what position do they have on the local advertising markets?
  • The user perspective – how important are these new types of local media for the audience/users, what opportunities do the users have to participate and interact with the new media channels and their content production, and how do the users assess the credibility and importance of the new local media sources?
Senast uppdaterad av Magnus Jando