Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hörselnedsättning och hörapparatanvändning i ett tvärkulturellt perspektiv

Kontaktperson: Per Germundsson
Ansvarig: Per Germundsson
Samarbetspartner: Lamar University, University of Mysore, Örebro University, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Polytechnic Institute of Porto, Tianjin University of Technology, Cardiff Metropolitan University, Audiology India.
Finansiär: Respektive lärosäte.
Tidsram: 2014-01-01 -- 2017-12-31
Forskningsprofil: [Missing text /mah/research/profile/----------------------------- Arkiv ----------------------------- for sv]
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Hörselnedsättning är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna, inte minst bland äldre. Enligt WHO har cirka 360 miljoner människor världen över måttlig eller grav hörselnedsättning. Förutom svårigheter att kommunicera medför hörselnedsättning ofta psykologisk och social problematik. Trots att det stora flertalet av dessa personer skulle vara hjälpta av hörapparat avstår de flesta från att söka professionell hjälp och att genomgå hörselrehabilitering. Tidigare studier har visat att viljan att söka hjälp och att använda hörapparat påverkas av såväl externa faktorer (som hälsovårdens organisering, de professionellas kunskaper och tillgång till teknik) som interna faktorer (som demografiska faktorer och coping-strategier). Även det omgivande samhällets kulturella normer, attityder och syn på t.ex. åldrande, funktionsnedsättning och hörapparater har stor påverkan på människors beteende och vilja att söka hjälp och att använda tekniska hjälpmedel. Studier har visat att det förekommer stora skillnader mellan olika länder i fråga om andel personer med hörselnedsättning som söker hjälp och använder hörapparat. WHO har i sin internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) lyft fram att samhällets normer och sociala och individuella attityder har stor påverkan på människors liv och handlingar. Emellertid har forskningen kring dessa attityder och dess effekter varit begränsad. Mot denna bakgrund syftar forskningsprojektet till att utforska sociala representationer i olika länder och dess följder inom hörselvården. I förlängningen förväntas denna kunskap leda till effektivare strategier och lösningar som kan förbättra kvalitén i vården, öka andelen hörapparatanvändare och medföra att personer med hörselnedsättning upplever sig nöjda med rehabiliteringsinsatserna.

I forskningsprojektet samarbetar parter från följande länder: USA, Indien, Sverige, Iran, Portugal, Kina och Storbritannien.

 


Description in English

Hearing impairment is one of the most common sensory impairments, especially among the elderly. According to WHO about 360 million people worldwide have moderate or severe hearing impairment. In addition to difficulties in communicating, hearing impairment often causes psychological and social problems. Although the vast majority of these persons would be helped by hearing aids most refrain from seeking professional help and to undergo audiological rehabilitation. Previous studies have shown that the willingness to seek help and to use hearing aids is affected by both external factors (e.g. health care organization, the professionals' knowledge and access to technology) and internal factors (e.g. demographic factors and coping strategies). Also the society's cultural norms, attitudes and views on e.g. aging, disability and hearing aids have a major impact on people's behaviour and willingness to seek help and to use technical aids. Studies have shown that there are large differences between countries in terms of percentage of people with hearing loss who seek help and use hearing aids. WHO highlights, in the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), that social norms as well as social and individual attitudes have great impact on people's lives and actions. However, research on these attitudes and their impact has been limited. Against this background, this research project aims to explore social representations in different countries and their consequences in hearing care. Furthermore it is expected that this knowledge will lead to more effective strategies and solutions improving the quality of care, increasing the proportion of hearing aid users and making people with hearing impairment more satisfied with the rehabilitation process.

The following countries are represented in the research project: USA, India, Sweden, Iran, Portugal, People’s Republic of China and UK.


Senast uppdaterad av Magnus Jando