Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hitta ut? Friluftsvanor, ekologisk läskunnighet och användningsmönster bland nya svenskar i urban närnatur

Kontaktperson: Ebba Lisberg Jensen
Ansvarig: Ebba Lisberg Jensen
Medarbetare: Pernilla Ouis och Hjalmar Dahn
Samarbetspartner: Stiftelsen Hörjelgården; Studiefrämjandet
Finansiär: Formas
Tidsram: 2008-01-01 -- 2010-12-31
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Samhällsvetenskap

I Sverige har vi god kunskap om traditionellt friluftsliv i tätortsfjärran naturområden. Det stora flertalet medborgare idag vistas dock mer i den tätortsnära naturen, och vad ny- och sentillkomna medborgare gör där, eller vad de skulle vilja göra, är ett område som nästan inte alls studerats.

I projektet studeras relationen mellan friluftsvanor, hälsa och ekologisk läskunnighet bland de fem största invandrargrupperna i Malmö: danskar, polacker, perser, araber (irakier) och somalier.

Vilka friluftsvanor har de? Hur påverkar deras friluftsliv välbefinnandet? Skiljer sig dessa gruppers friluftsvanor och -preferenser från varandras och från den svenska majoritetsbefolkningens? Det studeras också vilken närnatur som kan locka människor med olika bakgrund till ett hälsosamt brukande, och i vilken utsträckning olika grupper använder närnaturen på andra sätt, som fiske, plockning av bär och växter. Dessa vanor i sin tur tenderar att säga något om brukarnas kunskaper om närnaturen - den ekologiska läskunnigheten.

Vi vet också att särskilt många kvinnor, både svenskor och invandrade, undviker att vistas i grönområden utan manligt sällskap. Studien kommer att försöka förstå vad detta innebär för kvinnors möjligheter till rekreation och även hur kvinnor skulle vilja att områdena utformades.

Resultaten kan leda till bättre och djupare förståelse för olika gruppers behov av tätortsnära natur, vilket är kunskap som är viktig för att bygga hållbara städer med goda möjligheter till hälsosam närnatur och rekreation.

Description in English

The project studies the relationship between leisure habits, health and ecological literacy among the five largest immigrant groups in Malmö: Danes, Poles, Persians, Arabs (Iraqis) and Somalis.

What outdoor habits do they have? How does this affect their wellbeing, recreation? In what way differ these groups leisure habits and preferences from each other and from the Swedish majority population? The study focus also on what kind of near nature that can attract people with different backgrounds to a healthy activity, and the extent to which different groups use near nature in other ways, such as fishing, picking berries and plants. These habits, in turn, tends to say something about the users' knowledge of the near nature - the ecological literacy.

Senast uppdaterad av Magnus Jando