Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Heroinmissbrukets förlopp i en avgränsad population

Kontaktperson: Philip Lalander
Ansvarig: Philip Lalander
Medarbetare: Bengt Svensson
Finansiär: FAS
Tidsram: 2011-01-01 -- 2013-06-30
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Under 1990-talet drabbade en heroinvåg flera kommuner där heroin tidigare varit ovanligt. År 1994 beräknades antalet användare i Norrköping vara under tio, men 2000 hade antalet av myndigheterna kända användare vuxit till 248. Detta år började den läkemedelsassisterade behandlingen av opiatmissbrukare att slå igenom i staden, vilket innebar att ett medicinskt synsätt på missbruk och behandling blev dominerande.

Genom Lalanders upprepade deltagande etnografiska studier i Norrköping från 2000 och framåt finns tillgång till ett unikt kontaktnät i heroinmiljön. Vår studie syftar till att genom en intensiv kvalitativ intervjustudie ta reda på hur det har gått för de som var heroinister i Norrköping år 2000 samt vad som varit betydelsefullt i de livsloppsförändringar som skett. Detta relateras till förändringar i behandlingsutbud och behandlingsperspektiv under tidsperioden.

Frågeställningar:
1. Hur ser de heroinerfarnas livssituation ut?
2. Hur kan deras livsförlopp under de år som gått sedan år 2000 beskrivas och förstås?
3. På vilka sätt handlar deras livssituationer och -utveckling om faktorer såsom genus, klass, ålder, etnicitet och territorialitet?
4. Hur har de använt sig av välfärdssystemen för att få hjälp? På vilka sätt beskrivs denna hjälp och de konsekvenser den fört med sig?
5. Hur har möjligheterna att få hjälp från välfärdssystemen förändrats under tioårsperioden?6. Hur kan man klara sig utan att ta del av samhällets vård- och behandlingsutbud?
7. Hur har polisens arbete och informanternas upplevelse av polisens aktivitet förändrats under tidsperioden?

60 individer som var aktiva heroinmissbrukare under år 2000 intervjuas. De rekryteras genom Lalanders redan etablerade kontaktnät i av opiaterfarna. Parallellt med intervjuer med heroinerfarna studeras förändringar av relevanta samhällsorgans insatser inom heroinfältet via ett 20-tal intervjuer med representanter från välfärdssystemen och genomgång av offentliga dokument.

Description in English

During the 90s several Swedish municipalities were hit by a heroin wave. Those municipalities had not earlier experienced the rise of a local heroin market. 1994 the number of heroin users in the city Norrköping (130.000 inhabitants) was estimated to be below 10. Year 2000 the authorities estimated the number to be 248. The same year included a start for medical assisted treatment for heroin users in the city.

Lalander has conducted several ethnographic studies in Norrköping, from 2000 and forward and thus is in possession of a unique network in the heroin social network.
The study aims at finding out what happened to the people who used heroin in Norrköping year 2000 and also analyzing what they describe as significant in their ambitions to stop using heroin during a twelve year period. How do their stories relate to changes in the supply of treatment and treatment ideologies during the time span.

Important questions are:
1. How can the heroin users life situation be described?
2. How can their life situation between year 2000 till present time be understood?
3. In what ways does their life situation relate to factors such as gender, class, age, ethnicity and territoriality?
4. How have they used the welfare system in order to improve their life situation and what are the consequences of such aid?
5. How have the possibilities for treatment and other social services changed during the ten years period?
6. How can people deal with their life situation if they do not use the treatment and care systems of established society?
7. How has the work and strategies of the police, and the informants understanding of this, changed during the time span?

Sixty individuals who used heroin during year 2000 are interviewed. They are recruited through Lalander’s already established informal network. Parallel to this the project carry out around 20 interviews with people occupied in the welfare system. Public documents are included in the data material.

Senast uppdaterad av Magnus Jando