Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hälsofrämjande innovation i samverkan

Kontaktperson: Margareta Rämgård
Ansvarig: Margareta Rämgård
Medarbetare: Tapio Salonen och Gunilla Klingberg
Samarbetspartner: Region Skåne, Malmö stad, Rädda Barnen, Te Pe
Finansiär: Vinnova
Tidsram: 2016-04-15 -- 2017-01-15
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle
Ämne: Tvärvetenskap

En god och jämlik hälsa, samt fungerande vård och omsorg, är viktiga förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och ökad tillväxt. Trots att Sverige har ett generellt välfärdssystem pekar både OECD och forskare på växande hälsoklyftor. En stor utmaning är därför att minska den ojämlika hälsan och öka den generella hälsan för att uppnå en god tillväxt.Det är särskilt angeläget att främja mer hälsosamma levnadsvanor, med fokus på barn och unga men även andra grupper i samhället tex. äldre personer.

En förutsättning för att framgångsrikt kunna adressera utmaningen är att aktörer arbetar sektorsövergripande i näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor. Det är viktigt att ta utgångspunkt i användarnas behov genom att involvera individerna till aktiva medaktörer i utvecklingen av nästa generations hälsotjänster. Vi vill möta den utmaningen i ett interdisciplinärt samarbete med hälsofrämjande living labs som utvecklar hälsoinnovationer i socialt belastade områden. Detta skall ske i samverkan mellan olika sektorer där innovationer skapas och valideras.

Syftet med projektet i initieringsfasen är att regional hälso- och sjukvård och tandvård, kommunens socialtjänst samt olika folkhälsoaktörer tillsammans med privata näringslivsaktörer, idéburen sektor och medborgare ska skapa förutsättningar och ett program för en sådan integrerad hälsofrämjande arena. I nästa fas skall olika typer av lab utformas som producerar nya innovativa lösningar lokalt. Dessa skall sedan skalas upp, utvärderas och implementeras på nationell nivå

Description in English

Health equity, and well-functioning health and social care form the basis for attaining sustainability in societal development and financial growth. Sweden is acknowledged for having an effective welfare system; however, growing health gaps have been identified and described by OECD as well as by researchers. Hence, closing the gap is a big challenge in order to reach health equity and to increase the general level of health as well as in order to attain financial growth. It is especially important to promote more healthy living conditions, focusing children and adolescents, but also other groups in the society such as older people.

A prerequisite in order to address the challenges successfully is the involvement of different stakeholders from both public and private health sector, business sector, as well as non-profit organisations, and the academia. Involving local residents and users is essential when developing the next generation of health services. The project will deal with the challenges by inter disciplinary collaboration in health promoting living labs in order to develop health innovations in socially deprived environments. This will be carried out in a collaboration between different parties creating and validating innovations. During the initial phase of the project, regional health care providers, dental care providers, municipal social services, public health workers, together with parties from the business sector, non-profit organisations and local residents will create conditions and programs for integrated health promotion arenas. The subsequent phase will focus on creating different types of living labs for producing innovations within the local setting. Thereafter, the innovations will be up-scaled, evaluated and implemented on a national level.

Senast uppdaterad av Magnus Jando