Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hållplats 8. En social intervention för unga kriminella i stadsdelen Rosengård, Malmö stad

Kontaktperson: Oscar Andersson
Ansvarig: Oscar Andersson
Samarbetspartner: Malmö stad
Finansiär: Malmö stad, Malmö högskola
Tidsram: 2007-01-01 -- 2009-03-31
Forskningsprofil: Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för hälso- och välfärdsstudier
Ämne: Tvärvetenskap

Jag redogör i denna rapport om öppenvårdsprogrammet Hållplats 8 på ett ingående sätt för hur individ- och familjeomsorgen i stadsdelen Rosengård arbetar med att förebygga och motverka att ungdomsbrottsligheten blir etablerad i stadsdelen. Det är dock ännu allt för tidigt att dra några långtgående slutsatser om hur väl öppenvårdsprogrammet har lyckats med denna grannlaga uppgift sedan starten i januari 2005. Samtidigt finns det resultat som tyder på att ungdomar som har varit inskrivna vid Hållplats 8 har påbörjat en livsstilsförändring. Från att tidigare ha varit ungdomar som enbart varit upptagna med att umgås med sina kriminella kamrater börjar de successivt efter inskrivningen att allt mer tänka på hur deras normbrytande beteende påverkar deras familj, släktingar och framtidsutsikter. Värt att nämna är att social arbetarna på Hållplats 8 har inkorporerat flera av mina förslag till förbättringar av verksamheten och att öppenvårdsprogrammet idag är en permanentad del av socialtjänstens organisation.

Jag lyfter även fram frågor som går bortom interventionens omedelbara inverkan på ungdomarnas kriminella beteende/tänkande och pekar bl.a. på betydelsen av att placera in socialtjänstens insatser i ett övergripande socialpolitiskt sammanhang, där grundläggande välfärdsfrågor om arbete, fritid, skola, sociala interventioner och trångboddhet diskuteras.

Utvärderingsstudier om social barnavård har ofta förbisett betydelsen av klientperspektivet. Anledningen till att det är viktigt att även inkludera ungdomarnas egna berättelser i en utvärdering är dels att det är de som är föremål för interventionen och därför sannolikt är bäst lämpade att berätta om hur den påverkar dem på olika plan i livet, dels att deras berättelser kan speglas mot personalens. I intervjuerna berättar många ungdomar om att kontakten med föräldrarna (mestadels modern) har förbättrats avsevärt sedan de skrevs in och att socialarbetarna på Hållplats 8 har varit ett oumbärligt stöd i den påbörjade livsstilsförändringen.

Description in English

I outline in this report about the outpatient clinic Hållplats 8 in a extensive way how the social service in the minority district Rosengård in Malmö tries to prevent and work counter to that juvenile delinquency becomes established in the district. It is nevertheless too early to draw any far-reaching conclusions about how well the outpatient clinic has succeeded in this delicate task since the start in January 2005. At the same time are there results that indicate a change in the life course among the youths that has been registered at Hållplats 8. The youths have gone from being almost only preoccupied to associate with their juvenile friends to gradually after registration at Hållplats 8 to think more about how their criminal behaviour affects their family, relatives and future prospects in life.

I also raise issues that go beyond the immediate influence of the intervention on the juvenile delinquents behaviour/thinking and points out the importance of placing the intervention of the social service in an overarching social and political context where basic welfare issues as work, leisure, school and housing is discussed. Worth mentioning is that the social workers at Hållplats 8 have incorporated several of my suggestions to improvements into the activity and that the outpatient clinic today is a permanent part of the social services organization.

Senast uppdaterad av Magnus Jando