Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

HIV och AIDS i Sverige

Kontaktperson: Lars Plantin
Ansvarig: Lars Plantin
Medarbetare: Sven-Axel Månsson och Lisa Wallander
Samarbetspartner: Socialstyrelsen
Finansiär: Socialstyrelsen
Tidsram: 2009-01-01 -- 2015-06-01
Forskningsprofil: Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

År 2006 antog regeringen en Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/05:60). Strategins huvudmål är ”Att begränsa spridningen av hiv och andra sexuellt överförda och blodburna sjukdomar samt begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och den enskilde.” Två av dess tre delmål är att ”Antalet nyupptäckta fall av hivinfektion där smittöverföringen skett i Sverige skall halveras till år 2016” samt att ”Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras.”

För att kunna arbeta i riktning mot den nationella strategins mål, krävs kontinuerlig insamling av data rörande befolkningens kunskap, attityder och beteende rörande såväl riskfaktorer, faktorer kopplade till sjukdomen som sådan samt faktorer som rör människor som lever med hiv.

Undersökningen Hiv och aids i Sverige studerar sådana faktorer. Den har genomförts med relativ regelbundenhet sedan 1980-talet och omfattar idag sju enkätundersökningar som rör allmänhetens kunskaper, attityder och beteenden i fråga om hiv/aids under perio¬den 1987–2007. Varje undersökning har omfattat ett slumpmässigt urval om 4 000–6 000 individer i den svenska allmänheten i åldrarna 16–44 år. Urvalet har gjorts efter ålder så att 20 procent av urvalet bestått av personer i ålders¬grupperna 16–17, 18–19, 20–24, 25–34 och 35–44 år. Svarsfrekvensen har varierat mellan 70 procent (1987) och 51 procent (2007). Den har genomgående varit högre bland kvinnor än bland män. Sammanräknat har 19 652 personer svarat.

Forskningsledare har fram till och med 2007 varit docent Claes Herlitz, Dalarnas forskningsråd. Vid respektive undersökningstillfälle har studien finansierats av olika statliga aktörer; Aids-delegationen, Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen.

Senaste undersökningstillfälle var 2007 och nästa planerade undersökningstillfälle är 2011. I samband med att Claes Herlitz nu går i pension växlas studien över på en ny forskningsgrupp. Forskningsgruppen består docent Lars Plantin, professor Sven-Axel Månsson och universitetslektor Lisa Wallander, samtliga vid institutionen för Hälsa och Samhälle, Malmö högskola. I samband med denna förändring har också behovet av en revision av studien aktualiserats.

Studien intar, genom den kontinuitet med vilken den genomförts, en särställning i svensk forskning om sexualitet och om kunskaper, attityder och beteenden relaterade till hiv och aids. Det är angeläget med en fortsatt insamling av data rörande de områden som studien omfattar. Dessa data avgörande bland annat för möjligheten att rapportera data till det internationella samfundet, för möjligheten att följa upp nationella insatser, som underlag för olika typer av samhälleliga beslut samt som referenspunkt för övrig forskning inom området.

Senast uppdaterad av Magnus Jando