Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Grupprocesser i högre utbildning - Funktion, bedömning och legitimitet

Kontaktperson: Kristian Lutz
Finansiär: Postdokprogram för kvalitetsutveckling inom högre utbildning
Tidsram: 2011-09-01 -- 2013-08-31
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle
Hemsida: http://mah.se/postdok

Olika grupprocessers legitimitet i högre utbildning har sannolikt stärkts med den syn på lärande som finns inom en sociokulturellt präglad utbildningsdiskurs. Lärande i grupp kan kopplas till kooperativt/kollaborativt lärande. Säljö (2000) pekar på ett skifte från det individuella lärandet till det ”kunskapande” som sker i ett socialt och kulturellt sammanhang. Med begreppet grupprocesser avses när studenter delas in i mindre grupper för att genomföra olika moment i utbildningen. Dessa grupper kan vara konstanta över en längre tidsperiod (exempelvis s.k. basgrupper) eller mer temporära i sin karaktär (exempelvis gruppindelningar vid ett litteraturseminarium). Mitt pågående Post.doc projekt syftar till att analysera hur grupprocesser används för lärande i högre utbildning. Min utgångspunkt är att det kan finnas alternativa lösningar och motiv till att använda grupprocesser i olika kurser. Några tänkbara alternativ är:

  • Grupprocesserna har ingen direkt examinerande funktion utan används som en lärandeprocess som indirekt ökar studenternas möjlighet att uppnå lärandemål som då ska examineras och bedömas individuellt i andra former av examinationer.
  • Grupprocesserna innefattar olika redskap för att möjliggöra en individuell bedömning utifrån lärandemålen.
  • Kollaborativa lärandeprocesser integreras som en del av lärandemålen i kurser och bedöms i enlighet med dessa.

Projektet syftar till att göra en kartläggning avseende hur grupprocesser används som en resurs idag i högskolans praktik. Vidare är min ambition att i nästa steg tillsammans med kursledare planera, genomföra och analysera hur olika grupprocesser kan utvecklas i relation till lärande och bedömning. Även studenternas röster och erfarenheter är viktiga att fånga för att skapa en flerstämmig bild av gruppmoment i utbildningen. I ett vidare sammanhang kopplar min undersökning till frågor av epistemologisk karaktär och reser frågor om vilken kunskapssyn som konstruerar och konstrueras i den utbildning som studenterna möter.

Description in English

Group processes in higher education

– Function, assessment, and legitimacy

The legitimacy of various group processes has most likely been strengthened with the view of learning that exists within a socioculturally informed education discourse. Group learning can be linked to cooperative/collaborative learning. Säljö (2000) points to a shift from individual learning to the knowledge production that takes place in a social and cultural context. The concept of group processes refers to when students are separated into groups to carry out different elements in their education. These groups can be constant over a longer period of time (for example so called base groups) or more temporary in character (such as casually dividing students into groups at a text seminar). The aim of my ongoing postdoctoral project is to analyse how group processes are used for learning in higher education. My point of departure is that there may be alternative solutions and rationale for the use of group processes in different courses. Alternatives include:

• The group processes are not exams, but are used as a learning process that indirectly increases the possibility of students achieving learning goals, which then should be tested and assessed individually in other forms of examinations.
• The group processes include a range of tools to enable an individual assessment based on the learning goals.
• Collaborative learning processes are integrated as a part of learning goals in courses and are assessed according to these.

The project aims to map how group processes are used as a resource in the university’s practice today. My ambition is also to in cooperation with the educators plan, carry out and analyse how various group processes can be developed in relation to learning and assessment. The experiences and voices of the students are also important to include in order to create a polyphonic view of group elements in teaching. In a wider context my study is linked to epistemological issues, and raises questions about which view of knowledge constructs and is constructed in the education that the students encounter.

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando