Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Gröna väggar - modernt och bra för energi och klimat?

Kontaktperson: Hans Rosenlund
Ansvarig: Tobias Emilsson SLU Alnarp
Medarbetare: Johnny Kronvall och Ann-Mari Fransson SLU Alnarp
Samarbetspartner: SLU Alnarp, PEAB
Finansiär: Formas, PEAB
Tidsram: 2011-07-01 -- 2013-12-31
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Tvärvetenskap

Mera grönska i våra städer är ett allmänt önskemål från invånarna och ofta även ett krav från myndigheterna. Växter påverkar sin omgivning dels genom att skapa skugga men också genom att de avger vatten via bladen. Ett vuxet träd kan avge flera hundra liter vatten på en dag under fördelaktiga förhållanden. Detta gör att temperaturen i omgivningen kan sjunka upp till 10 grader. I urbana miljöer kan detta ha väldigt stor betydelse lokalt, särskilt under varma sommardagar. Inte bara träd utan även

Inte alla växter klarar av de tuffa förhållanden som uppstår på en vertikal vägg flera meter upp från markytan. Det blir stor instrålning under den tid då solen når väggen, vinden torkar ut, och det blir bistert under vintern. Speciellt olika växters förmåga att övervintra tror vi kommer att vara den egenskap som avgör om de är användbara på en grön vägg. Ska väggen dessutom finnas i bebyggt område bör den se relativt attraktiv ut året runt. I detta projekt ska vi undersöka vilka egenskaper som är de som avgör om en växtart kan användas på gröna väggar och komma med rekommendationer för vilka typer av
växer som kan användas. Vi ska också bedöma hur attraktiva olika kombinationer av växter är när de används på en grön vägg. Det finns idag flera olika typer av gröna väggar, substratmoduler med löst substrat eller sammanhängande fiberblock och system där växterna planteras i utstickande fickor och dessa typer kommer att testas i vårt projekt.

Det gröna skiktet påverkar också hela byggnaden genom förändrad fukt- och energibalans i den bakomliggande väggen. Hur mycket energi kan vi spara? Riskerar vi fuktskador eller andra tekniska problem? Detta är frågor som vår forskning ska
besvara genom noggranna mätningar av en försöksbyggnad under ett helt år.
Mätningar av plantornas egenskaper och byggnadernas energibalans skapar också säkrare ingångsvärden som kan användas vid datorsimuleringar av många olika slags byggnader med gröna väggar. Med dessa verktyg kan man alltså beräkna energianvändningen redan på ritningsstadiet med god precision. Ökad uppmärksamhet på stadsgrönska, tillsammans med bättre indata gör säkert att också de kommersiella beräkningsprogrammen kommer att utvecklas för att bättre hantera dessa levande byggmaterial.

Gröna väggar påverkar inte bara själva byggnaden, utan också det omgivande gatuklimatet. I en tät bebyggelse har detta stor betydelse för utomhuskomforten och därmed det sociala livet i staden. Med hjälp av mätningarna och kompletterande simuleringar kommer vi att studera dessa klimateffekter.

Vi upplever redan en pågående global klimatförändring. I en allt varmare värld spelar grönskan en allt viktigare roll eftersom växternas svalkande avdunstning tilltar med ökade temperaturer. Med våra forskningsresultat kan vi också förutsäga konsekvenserna av framtida klimatförändringar och redan idag rusta oss för att möta dessa.

Se en informationsfilm om forskningsprojektet

Description in English

Without reducing buildable surface the amount of vegetation in urban areas is efficiently increased by green walls. Apart from being a beautiful attraction, green wall moisturizes the air thereby reducing the local temperature. Green walls also affect the energy balance of the building. Outdoor green walls have been rarely used in Sweden and there is a lack of data regarding their installation. Knowledge is also a lacking about their influence on building energy balance and moisture content of facades.
Recent advances in simulation software for thermal balances of buildings showed the need for adequate input data from green wall systems for calculating the effect on local urban climate. At present the simulations are not accurately treating green walls.

This project will address these problems through a biological/technological approach studying both climbing vegetation and green wall modules. Solar powered irrigation and storm-water recirculation will be tested. Results will be clear guidelines for selecting substrate, plant species and vegetation system and best practices for installation and maintenance. The research will identify critical steps during the construction and green wall/building integration. Reliable data will contribute to improved simulations of urban micro-climate and building energy balance, also in a future changed climate. The installation will be communicated with a poster, on a webpage, as well as in international journals and conferences.

Senast uppdaterad av Magnus Jando