Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Genitalier och genus: De genitala ingreppens ideologier

Kontaktperson: Sara Johnsdotter
Ansvarig: Sara Johnsdotter
Samarbetspartner: Birgitta Essén, Uppsala universitet
Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsram: 2009-01-01 -- 2011-12-11
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle
Ämne: Tvärvetenskap

Syftet med projektet är att kartlägga och analysera de politiska ställningstaganden som ligger till grund för samhälleliga beslut att förespråka, tillåta eller förbjuda olika ingrepp i människors yttre genitalier. De fenomen som ingår i analysen är manlig respektive kvinnlig omskärelse (könsstympning), intimkirurgi och mödomsplastik, samt operativa ingrepp på transsexuella och intersexuella individer. Samhällets förhållningssätt till dessa mycket olika ingrepp har alla sin egen sociala, medicinska och politiska historia, och en genomgripande analys av bakomliggande värderingar saknas idag. Inom ramen för en socialkonstruktivistisk ansats undersöker vi vilka sociala värden förknippade med ’kön’ och ’genus’ som kommer till uttryck i samhälleliga instansers politiska beslut kring genitala ingrepp. Vi knyter också an till forskning om hur sociala problem konstrueras, om aktörskap och ”claims-making” i dessa processer. I alla de former av ingrepp i genitalierna som den föreslagna studien kommer att innefatta finns ett fokus på sociala problem: antingen ses ingreppen som sociala problem i sig, eller så betraktas den kirurgiska interventionen som ett svar på ett socialt problem. Vi kartlägger också på vilka sätt dominerande betraktelsesätt utmanas och ifrågasätts, samt logiken i kritikernas argumentation. Vilka ideologiska strömningar ligger bakom nutida samhälleliga ställningstaganden och vilka ideologiska och teoretiska positioner representerar de som är kritiska eller vill se förändring?

Vi arbetar med empiriskt material i dokumentform: lagtexter som reglerar de olika ingreppen, men också de texter som är knutna till dessa i form av statens offentliga utredningar (SOU), departementspromemorior, propositioner och utskottsbetänkanden. Riktlinjer för klinisk praxis inom vården ingår också i analysen. En systematisk genomgång av massmedialt material i form av tidningsartiklar genomförs för en kartläggning av vilka diskursivt burna normer dessa texter ger uttryck för. Intervjuer utförs med strategiskt utvalda plastikkirurger, barnkirurger, barnläkare, urologer, gynekologer, reproduktionsmedicinare, psykiatriker och kuratorer, om deras syn på och erfarenheter av de olika ingreppen i syfte att nå insikt i vad diskursen kring de olika ingreppen bygger på för grundantaganden om ’kön’ och ’genus’.

Ingrepp i genitalier utgör en arena där biologi, medicin och kultur möts. Hur vi förstår och beskriver det biologiska könet (och dess genitala manifestationer) är sammanvävt med genus- och sexualitetsföreställningar och är med nödvändighet ideologiska. Det som upplevs som biologiskt givet kan förändras med hjälp av medicinsk teknologi, men den medicinska kunskapen och praktiken utvecklas också inom ramen för ett värderingssystem som är tid- och kulturbundet.

Description in English

This study, conducted by an anthropologist and a gynaecologist, aims at reaching an understanding of societal views of the relation between ’sex’, ’gender’ and genitals, through analysing the political positions that have given rise to decisions to advocate, accept or criminalise certain surgical genital modifications. The phenomena analysed are male and female circumcision, cosmetic genital surgery, hymenoplasty and operations on transsexual adults/intersexual infants. Society’s views of these procedures have their own social, medical and political history, and as yet there is no systematic analysis juxtaposing them. The theoretical approach is social constructivist, inspired by gender theory and critical medical anthropology. Empirical data include legislative texts and qualitative interviews with professionals in medicine and with key activists. Through discourse analysis we will explore the social values about ’sex’ and ’gender’ that are conveyed in legal decisions and medical practice in this field, and in alternative discourses. The study adds to our research about female genital cutting and cosmetic genital surgery. Procedures involving the genitals provide an arena where medicine and culture converge. Understandings of ‘sex’ are interwoven with politicised socio-cultural constructions of ‘gender’. What is ‘given by nature’ can be modified through surgery, but medical practice itself develops within a norm structure that is time- and culture-bound.

Senast uppdaterad av Magnus Jando