Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Från kunskapskryp till transdisciplinära kunskapsagenter: om att dela och översätta kunskap i utvecklingen av urbana stationssamhällen

Kontaktperson: Magnus Johansson
Medarbetare: Joakim Forsemalm, Mistra Urban Future/Chalmers Tekniska Högskola, Ingrid Svetoft, Centrum för innovations, entreprenörskaps-, lärandeforskning (CIEL) och Högskolan i Halmstad
Samarbetspartner: Mistra Urban Future, K2, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Trafikverket, Region Skåne, Region Halland, Länsstyrelsen i Skåne och Göteborgsregionens kommunalförbund
Finansiär: Mistra Urban Future, Region Skåne, Region Halland och Länsstyrelsen i Skåne
Tidsram: 2014-05-01 -- 2015-04-30
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Urbana studier

I arbetet med hållbar stadsutveckling är olika former av läro- och kunskapsprocesser ofta avgörande för hur väl man lyckas genomföra innovativa urbana utvecklingsprojekt. Detta projekt är en pilotstudie med syfte att börja beskriva och förstå dessa processer i de fall när regionala och lokala aktörer försöker planera och utveckla hållbara stationssamhällen. Utvecklingen av attraktiva och hållbara stationssamhällen är en viktig del utvecklingen av hållbara regionala kollektivtrafiksystem, vilket sin tur är en del i arbetet med att skapa transportsystem vars utsläpp inte bidrar till klimatförändringar.

Vi studerar dessa processer utifrån ett transdisciplinärt angrepssätt. Detta innebär att forskare tillsammans med professionella planerare på regional och lokal nivå tillsammans undersöker dessa processer för att förstå vad som främjar respektive hindrar innovation hållbar stadsutveckling på lokal och regional nivå. Vi vill förstå vilka kunskapsresurser som finns hos lokala och regionala aktörer, hur dessa tas tillvara i lokala och regionala utvecklingsprocesser samt hur olika besluts -, planerings och styrningsstrukturer påverkar möjligheterna till lärande och kunskapsutveckling hos dessa aktörer. I vår studie vill vi också kartlägga och förstå olika samverkansprocesser inom och mellan offentlig sektor och mellan offentlig sektor och de privata aktörer som deltar utveckling av nya och befintliga stationssamhällen.

Studien genomför som en empirisk fallstudie av stationssamhällen i Skåne, Halland och Västra Götaland, där det pågår eller planers olika former av utveckling. Studien är ett samverkansprojekt mellan regionala och kommunala aktörer i Skåne, Halland och Västra Götaland, tre lärosäten (Chalmers Tekniska Högskola, Högskolan i Halmstad och Malmö högskola) samt två nationella forskningscentrum (Mistra Urban Future och K2). Resultaten från pilotstudiens ska utgöra grunden i nya forskningsprojekt.

Senast uppdaterad av Magnus Jando