Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fotsår och diabetes

Kontaktperson: Magdalena Annersten Gershater
Ansvarig: Ewa Pihlhammar
Medarbetare: Carin Alm-Roijer och Jan Apelqvist SUS Malmö
Samarbetspartner: Endokrinologiska kliniken SUS Malmö
Finansiär: Fakultetsmedel
Tidsram: 2005-12-07 -- 2012-12-07
Forskningsprofil: Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Medicin

Fotsår är en av de allvarligaste komplikationerna till diabetessjukdomen. De medför en stor börda på den enskilde individen och anhöriga, tillika på hälso- och sjukvården. Många fotsår kan inte läka utan amputation av tår, framfot, eller ett ben. Läkningstiderna är långa, ofta mellan tre månader och ett år. Under denna tid har patienten tät kontakt med sjuksköterska på grund av ökat omvårdnadsbehov. För att preventivt motverka uppkomst av fotsår samt läkning av redan uppkomna sår krävs ett fungerande samarbete mellan specialistvård, primärvård och kommunal hemsjukvård, där sjuksköterskan i sin yrkesfunktion har en central roll.
Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet är att beskriva sjuksköterskornas arbete med patienter med hög risk för fotsår, att identifiera faktorer relaterade till utfall samt undersöka om problembaserad undervisning kan användas som effektiv intervention i syfte att patienternas fötter hålls skadefria under uppföljningstiden.

Delstudie 1
Syfte: Kartläggning av faktorer relaterade till utfall hos patienter med diabetes fotsår, systematisk genomgång av en kvalitetsdatabas vid Diabetes Fotcentrum Skåne. Utfallsvariabler: läkt utan amputation, läkt med tå- eller fotamputation, läkt med underbens- eller lårbensamputation, avliden innan läkning.

Gershater MA, Löndahl M, Nyberg P, Larsson J, Thörne J, Eneroth M, Apelqvist J.
Complexity of factors related to outcome of neuropathic and neuroischaemic/ischaemic diabetic foot ulcers: a cohort study. Diabetologia. 2009 Mar;52(3):398-407.

Delstudie 2
Syfte: Att beskriva sjuksköterskors arbete med diabetespatienter inom hemsjukvården. Journalgranskning av hemsjukvårdens journaler i en svensk kommun.
Accepted for publication in Scandinavian Journal of Caring Sciences 2010

Delstudie 3
Syfte: Att utvärdera om patientundervisning baserat på problembaserad metod medför en minskning av antalet nya fotsår hos en grupp patienter med hög risk att utveckla fotsår. Interventionen är integrerad med fotvård och individuellt anpassade skor. Ongoing

Delstudie 4
Syfte: Att belysa sjuksköterskors arbete med prevention av fotsår hos patienter med diabetes i kommunal hemsjukvård. Intervjustudie med sjuksköterskor från fyra svenska kommuner.
Ongoing

Description in English

The general aim
To describe the nurses work with prevention of foot ulcers and to see if education can reduce the risk of re-ulceration in a high risk population.
 
Aim 1
To describe the patient by identifying factors related to outcome.
 
Aim 2
To evaluate if patient education based on problem based learning pedagogy  will lead to a reduction of incidence of recurrent foot ulcer at risk group 4 patients integrated with podiatrist care and provision of individually adjusted foot wear.
 
Aim 3
To describe the nurses’ work as described in the nursing records in Municipality home nursing service.
 
Aim 4
To illuminate the nurses’ professional work with foot ulcer prevention in home nursing setting for patients with diabetes mellitus and high risk feet.

Senast uppdaterad av Magnus Jando